Skolresor

Grunden för olika resvanor läggs i hemmet tillsammans med föräldrarna och genom deras exempel. Ett barn börjar röra sig på egen hand när det börjar skolan. De flesta barn kan ta sig till skolan till fots eller med cykel om de vill. För dem som har lång väg erbjuds skolskjuts och därför är det sällan nödvändigt att föräldrar skjutsar sina barn.

Enligt rekommendationerna ska skolbarn syssla med idrott, lek, utomhusaktiviteter och vardagsmotion mellan en och två timmar per dag. Ett skolbarns koncentrationsförmåga är bättre under flera timmar om barnet går eller cyklar till skolan. De vanor att röra på sig och värderingar som man lagt sig till med i skolåldern sitter i ända in i vuxenåldern.

Skjutsningar av barn till skolan ökar biltrafiken och trafikstockningarna nära skolorna och försvagar trafiksäkerheten. Barnen blir mindre självständiga och har inte möjlighet att lära sig trafikkultur. När man skjutsar sina barn, talar man samtidigt om för dem att det är helt okej att åka bil också då det inte är nödvändigt.

Också skolan kan påverka barnens rörelsemönster. Skolan kan uppmuntra barnen att använda hållbara transportmedel och lära ut trafikregler eller ge cyklingstips.