Skaftkärr – en energieffektiv stadsdel

En ny energieffektiv stadsdel med ca 6 000 invånare byggs i Skaftkärr under de närmaste åren. Hela stadsdelen planeras och byggs så att husen, boendemiljön, trafiksystemen och servicen är så energieffektiva som möjligt.
 
Planeringen av området startade som ett pilotprojekt, som blev uppmärksammat också på nationell nivå. Det involverade Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Borgå stad, Borgå Energi Ab och Utvecklingsbolaget Posintra Ab.  Området planerades och innovationsarbetet utfördes i brett samarbete mellan myndigheter, energiproducenter och -utvecklare, byggherrar, tillverkare av apparater och anordningar och andra företag samt blivande invånare i området. Pilotprojektet i Skaftkärr var en del av Sitras femåriga energiprogram och tanken var att dra nytta av de erfarenheter man fått från projektet också på andra håll i landet.
 
Området Skaftkärr finns öster om Borgå centrum invid Vårberga som byggdes på 1970-80-talen, och det omfattar ca 400 hektar.

Dispositionsplan (Planstomme)

I det första skedet uppdrogs en dispositionsplan för området som underlag för ett mer detaljerat detaljplanearbete. Borgå stad, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, det borgåbaserade utvecklingsföretaget Posinta Oy, Borgå Energi Ab och miljöministeriet deltog i arbetet med dispositionsplanen.

I arbetet med dispositionsplanen undersöktes medels alternativprövning nya lösningar för hållbar utveckling i fråga om energiförsörjning, energieffektivt byggande, trafikarrangemang och markanvändning.

Detaljplanläggning

I det andra skedet utarbetas för Skaftkärr detaljplaner per delområde. Den första av dessa detaljplaner är Majberget.

I detaljplaneprocessen för Majberget löste man i praktiken hur energieffektivitet, minskat kolavtryck
samt kolbalansberäkningar kan integreras i en detaljplan och planläggningsprocess enligt mark-
användnings- och bygglagen.

Detaljplaneringen för Vårdalen framskrider. Detaljplanerna för Vårdalsbäcken och Vårdalsberget blev klara 2014.