Sjöar, åar och bäckar

Åar

Genom Borgå rinner följande åar:

  • Borgå å
  • Svartsån
  • Illbyån

Åarna belastas mest av

  • jordbruket
  • kommunala avloppsvatten
  • glesbygd utan avlopp.

På grund av avrinningen från åkrar är åarna lergrumliga under största delen av året. För åarna är den överlägset största belastningskällan Lahtis stad som ligger vid Borgå ås övre lopp. Användbarheten hos vattnet i Borgå ås huvudfåra klassificeras på grund av de höga fosforhalterna och bakteriehalterna som försvarlig, direkt nedanför Lahtis rentav dålig. I Svartsån och Illbyån har vattenkvaliteten i huvudsak bedömts vara otillfredsställande.

Recipientkontroller

Vattenkvaliteten i Svartsån och Illbyån följs årligen upp genom recipientkontroller som finansieras av de aktörer som står för den största avloppsbelastningen. Tack vare effektivare rening av kommunala avloppsvatten har man under de senaste åren kunnat se en liten förbättring i vattenkvaliteten i Borgå å. Tillståndet i Borgå ås nedre lopp förbättras i fortsättningen även tack vare den nybyggda matarledningen från Askola till Borgå, längs vilken avloppsvatten bland annat från Vakkola, Monby och Kerko tätorter leds till Hermansö avloppsreningsverk. Matarledningen från Borgnäs till Kervo förbättrar i sin tur tillståndet i Svartsåns nedre lopp.

Under de senaste åren har man även försökt förbättra åarnas rekreationsvärde genom att plantera ut öring och harr, bygga fiskvägar och restaurera forsar och lekgrusförekomster.

Bäckar

I Borgå finns endast ett fåtal bäckar i naturtillstånd eftersom de flesta har rensats upp i samband med åker- och skogsdikningar.

Bäckarna har rätats ut och stenar och andra hinder som bromsar upp vattenflödet har avlägsnats. Resultatet har blivit ekologiskt fattiga ”rör” som smält- och regnvattnet snabbt rinner genom. Detta försvårar livet för fiskar och annan vattenfauna. Dessutom orsakar en snabb strömning i utgrävda fåror erosion och ofta även kraftiga översvämningar nedströms.

Under de senaste åren har bäckar återställts i ett mer naturligt tillstånd, bland annat genom att lägga ut sten och grus och gjort fåran mer slingrande, vilket gör att vattnet strömmar långsammare. I Borgå finns fortfarande fina bäckar bland annat i Karsby, Siggböle och Gammelgård.

Sjöar

I Borgå finns cirka 40 sjöar om man räknar med alla skogstjärnar. Sjöarnas sammanräknade area är cirka 10 kvadratkilometer (km2).  De flesta sjöarna är små och grunda. Jord- och skogsbruket och bebyggelsen utanför avloppsnätet belastar sjöarna i varierande mån.

Vattnet i sjöarna har vanligtvis varit av god hygienisk kvalitet och därmed baddugligt. Grunda sjöar som kantas av åkrar belastas av näringsämnen från jordbruket, vilket ökar problemen med övergödning och igenväxning i dessa sjöar.

Sjöarna i skogsområdena är däremot mestadels i gott tillstånd. I flera sjöar har tillståndet dock försämrats avsevärt av att vattennivån en gång i tiden sänktes, vilket samtidigt gör det svårare att förbättra sjöarnas tillstånd.

Vattnet i Molnbyträsket är av god kvalitet och används för framställning av konstgjort grundvatten, vilket förutsätter att tillståndet i sjön fortlöpande följs upp. Det konstgjorda grundvattnet framställs i Sannäs. Likaså följs vattenkvaliteten sommartid regelbundet upp i Veckjärvi, Tervajärvi och Ala-Venjärvi som är de viktigaste sjöarna med tanke på rekreationsvärdet.