Servicesedel inom småbarnspedagogik

Servicesedel beviljas familjer för att de kan köpa tjänster inom småbarnspedagogik av privata daghem.

Ansökan om dagvårdsplats och servicesedel sker elektroniskt. Man ska ansöka om servicesedel minst 4 månader före vårdbehovet. Om behovet av vårdplats uppstår plötsligt på grund av att man fått arbete, ska man ansöka om servicesedel minst 2 veckor före vårdbehovet. Privata daghem kan ibland kräva en separat dagvårdsansökan utöver ansökan om servicesedel.

Om du är ny kund, ansök om dagvårdsplats eller klubbplats här.

Servicesedelns värde

Servicesedelns värde för heldagsvård (över 5 timmar/dag) är från 1.8.2017 högst:

  • 804 euro/månad för barn över tre år
  • 1 206 euro/månad för barn under tre år

Servicesedelns värde för deltidsvård (under 5 timmar/dag) är från 1.8.2017 högst:

  • 603 euro/månad för barn över tre år
  • 904,50 euro/månad för barn under tre år 

Ett privat daghem ingår ett skriftligt avtal om innehållet och priset för tjänsten med klienten och fakturerar självriskandelen av familjen.

Beslut om servicesedel

Efter att familjen har kommit överens om dagvårdsplatsen med daghemmet, fastställs servicesedelns värde. Beslutet om servicesedel för en ny klient fattas automatiskt månaden efter att barnet har börjat i dagvård, och beslutet skickas hem per post. På det sättet har klienten tid att lämna in en inkomstutredning under den första månaden. Sedelns värde beror på familjens inkomster.

Om barnet t.ex. börjar i januari, kommer beslutet hem i februari. Det privata daghemmet beräknar klientavgiftens andel utgående från värdet på servicesedeln, och informerar själv sina klienter om tidtabellen.

Om klienten inte lämnar in en inkomstutredning, fattas beslutet enligt den högsta avgiften.

Uppsägning av servicesedel

Rätten till servicesedel anses ha upphört då familjen har sagt upp platsen för småbarnspedagogik i daghemmet. Daghemmet meddelar den som beviljat servicesedeln att barnets servicesedel har sagts upp. Kunden behöver alltså inte separat meddela ledaren för småbarnspedagogik om uppsägningen av servicesedeln.

Meddela förändringar

  • Gör en ny inkomstutredning om familjens inkomster ändras
  • Meddela daghemsföreståndare om familjeändringar