Servicebehov och reservering av vårdtider

Vårdtiderna i daghem och familjedagvård ska reserveras två veckor på förhand. Vårdnadshavaren reserverar vårdtider för barnet via DaisyNet / DaisyFamily minst två veckor på förhand, senast kl. 10.00 på måndag.

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. Utbildningsstyrelsen: mer om småbarnspedagogik

Vilka vårdtider som behövs kan variera till exempel på grund av vårdnadshavarnas arbetstider. Vårdnadshavaren känner bäst barnets och familjens behov och planerar en lämplig mängd småbarnspedagogik för barnet, och ingår ett avtal om servicebehovet. Den lämpliga mängden småbarnspedagogik och vårdtiderna för barnet är inte nödvändigtvis samma som vårdnadshavarens arbetstid. Diskutera med personalen hur barnet deltar i gruppens verksamhet, hurdana kompisrelationer barnet har och målen för verksamheten.

Målet för småbarnspedagogiken är att ge barnet en lämplig och tillräcklig mängd småbarnspedagogik som stöder hela familjens välmående och ork. Borgå stad har infört flera avgiftsklasser än vad som krävs i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, så att familjerna ska ha flera valmöjligheter. Fem avgiftsklasser möjliggör att alla kan välja en tillräcklig avgiftsklass. Om familjen undantagsvis behöver mera vårdtid under någon månad, alltså så att timmarna i avtalet överskrids, höjs avgiftsklassen automatiskt för den månaden.

Om vårdnadshavaren ännu inte vet sina arbetstider under den vecka för vilken vårdtiderna ska reserveras, lönar det sig att planera vårdtiderna med tanke på barnets bästa. Om det sedan behövs ändringar i vårdtiden under ifrågavarande vecka efter att vårdnadshavaren har fått veta sina arbetstider, kan man komma överens om ändringarna direkt med gruppen. Då måste man ändå försäkra sig om att eventuella tidiga eller sena vårdtider lyckas. Största delen av barnens vårdtider är mellan 8–16 och man kan alltid komma överens med personalen om ändringar, precis som förut. Reserverade vårdtider korrigeras i Daisy av personalen eller chefen i regel endast om behovet av ändringen beror på daghemmet eller familjedagvårdaren, t.ex. för att familjedagvårdaren måste besöka läkaren.

Om familjen har valt den högsta avgiftsklassen, inverkar den förverkligade vårdtiden inte på något sätt – då lönar det sig inte att korrigera reserveringarna i Daisy ens i undantagsfall. På det sättet undviks onödigt arbete både för anställda och för vårdnadshavare.

Daisy är ett elektroniskt verktyg inom småbarnspedagogiken, och med hjälp av det planeras även personalens arbetstider utgående från de reserverade vårdtiderna. På det sättet kan de anställdas tid utnyttjas bättre för att arbeta med barnen istället för att göra manuella sammandrag. Vårdnadshavaren reserverar tillräckligt med småbarnspedagogik för sitt barn och beaktar familjens situation, möjligheten till ändrade arbetstider och övriga behov, så att serviceavtalet är tillräckligt omfattande och det är möjligt att göra de ändringar i vårdtiderna som familjen behöver.

Mer om Daisy

Vårdtid som faktureringsgrund, läs mer