Sanering av Kvarbackens och Prästgårdsbackens vattentjänstnät

Vattenverkets sanering av vattentjänstnätet.

Borgå vatten sanerar vattentjänstnätet på Prästgårdsbackens och Kvarnbackens område.

Området som saneras är det största området i Borgå var det ännu finns blandvattenavlopp. På området finns avlopp byggda under 50- och 60-talet, och t.o.m. över hundra år gamla vattenledningar.

Vattenverket kommer att förnya alla nuvarande ledningar och bygga ett dagvattennät i området. Arbetet beräknas pågå i 3-4 år.

Borgå vatten levererar under saneringsarbetet vatten till fastigheterna i området genom att an efter som arbetet fortskrider koppla fastigheterna till ett temporärt vattenledningsnät placerat ovanpå markytan. Avlopp kommer också att ordnas så att man kan bo i fastigheterna under arbetets gång.

Karta över saneringsområdet

Varför saneras det?

På Prästgårdsbackens/Kvarnbackens blandavloppsområde leds dagvatten, alltså regnvatten, och smältvatten, dräneringsvatten och annat ytvatten till spillvattenavloppet. Det förorsakar problem både i avloppsnätet och i reningsverken.

  • Under störtregn och då snön smälter fylls avloppet och det blir överflödning. Avloppsvatten flödar då över till vattendrag i närheten eller till och med till fastigheters källare. I vattendrag kan orenat avloppsvatten orsaka föroreningar i badvatten, eller i värsta fall fiskdöd.
  • Dagvatten som leds till spillvattenavloppet förs i onödan till reningsverken fast det skulle vara tillräckligt rent för att ledas ut i terrängen eller till vattendrag. Dagvatten som förs till reningsverken försämrar reningsresultatet av avloppsvattnet samt förbrukar energi och kemikalier. Det syns i sista hand i konsumentens vattenräkning.

Saneringsområde 1
Saneringen påbörjades på Kvarnbacken på våren 2018 och arbetet fortskred enligt bifogad karta.

Gräns för saneringsområde 1 och i vilken ordning saneringen framskrider

Gatorna asfalterades i juni 2019. Stenbeläggningar, avsmalnade körfält samt andra slutförande arbeten görs enligt gaturitningarna på hösten 2019.

Saneringsområde 2
Saneringen av område 2 påbörjades i maj 2019 vid Tvärvägen och Kantorsgränden.

Karta över saneringsområde 2

För områdets invånare har det ordnats ett infotillfälle 25.10.2018. Borgå vattens infomaterial från tillfället kan läsas under länken Borgå vattens diaförevisning

Infobrev som skickats till fastighetsägarna på område 2 finns bakom följande länkar.

Infobrev skickat 5.11.2018

Infobrev skickat 9.4.2019

Infobrev skickat 10.7.2019

Borgå vatten kopplar fastigheterna till ett temporärt vattenledningssystem, an efter som arbetet framskrider. Pga. att arbetet förorsakar kopplingsarbeten i fastighetens mätarutrymme kommer vattenverket att skilt kontakta varje fastighetsägare/servicebolag. Mottagning av avlopp fungerar normalt under hela arbetets gång, några små avbrott kan dock förekomma. 

Då vintern närmar sig och temperaturen sjunker bör man spola ledningarna för att förhindra att de fryser. Borgå vatten sköter om spolningen i huvudledningarna och uppmanar de fastighetsägare som är anslutna till det temporära vattenledningsnätet, att låta vattnet rinna från en kran i fastigheten alltid då temperaturen sjunker till minusgrader för att förhindra att den egna tomtledningen fryser.
Det faktureras inte för det vatten man använder/har att rinna under den tid då fastigheten är kopplad till det temporära vattenledningsnätet. Detta syns i följande utjämningsfaktura.

Om det uppstår problem i vattendistributionen oavsett åtgärderna ovan kan ni under arbetstid (måndag-torsdag 7-16, fredag 7-14) kontakta den ansvariga arbetsledaren Lauri Vuorikkinen tfn 040 528 4907. Under övriga tider och under helgdagar görs felanmälningar till räddningsverket tel. 020 1111 400.

Saneringsområde 3
För områdets invånare har det ordnats ett infotillfälle 17.9.2019. Infomaterial från tillfället kan läsas länkarna under.

Borgå vattens förevisning
Sujuteks förevisning
LPO:s förevisning

Sanering av tomtledningar

Med tomtledningar menar man de rör som finns mellan vattenverkets stomledningar och själva huset som är anslutet. Dessa rör är fastighetens egendom.

Utredning över tomtledningarnas skick och deras läge

Vattenverket har anställt en expert, Matti Ojala från Sujutek Oy för att på saneringsområdet utreda i vilket skick fastigheternas tomtledningar är och var de är belägna, samt fastigheternas dagvattenarrangemang. Avloppets tomtledningar filmas ända fram till tomtens granskningsbrunn, eller om det är möjligt, också avloppen under huset, och man kontrollerar också i vilket skick tomtens granskningsbrunn för avloppet är. Tomtvattenledningens skick kan man kontrollera först under själva saneringsarbetets gång när ledningen har frilagts.

Av utredningarna görs en rapport som innehåller ett saneringsförslag. Rapporten överlämnas kostnadsfritt till fastighetsägaren.

Materialet angående sanering av tomtledningar som presenterades vid infotillfället 25.10.2018 av Sujuteks expert kan läsas under länken Sujuteks diaförevisning

Tomtledningar som är belägna på gatuområdet
I samband med saneringen förnyar vattenverket alla tomtledningar på gatuområdet som är i dåligt skick, bygger en dagvattengren till tomtgränsen och förnyar tomtventilen. På detta sätt försäkrar vi oss om att inte gatubeläggningen grävs upp igen inom den närmaste framtiden. Dessa ”tomtledningsförskottsarbeten” utförs på fastighetsägarens bekostnad och utan beställning. Pris på tomtledningsförskottsarbeten finns i den bilagda prislistan.

Tomtledningar som är belägna på fastigheten

Sanering av tomtledningar på fastigheten hör till fastighetsägarens skyldighet. När Borgå vatten sanerar sina egna ledningar är det ur en helhetssynpunkt fördelaktigt att samtidigt sanera också tomtledningarna. Då behöver inte fastighetsägaren för saneringen av tomtledningarnas skull på sin egen bekostnad gräva upp och asfaltera gatan på nytt.

Tomtledningar och tomtavlopp som är i dåligt skick bör saneras. För fastighetens dränerings- och regnvatten måste man bygga ett skilt regnvattenavlopp och uppsamlingsbrunn. Ifall fastigheten ännu har kvar gamla 2-3 kammar brunnar kan dessa tas ur bruk och fyllas. Istället byggs en granskningsbrunn eller granskningsrör.

Man har möjlighet att få hushållsavdrag i beskattningen på arbeten som utförs på fastigheten. Kontaktuppgifter till entreprenörer kan fås från Borgå vatten.

Separering av dagvatten på tomten

Enligt lagen om vattentjänster får man inte leda dagvatten dvs. regn-, smält- och dräneringsvatten till spillvattenavloppet efter att vattenverket har byggt ett skilt dagvattenavlopp på området. Det innebär att en fastighetsägare är skyldig att separera dagvattnet så, att det antingen kan ledas som ytvatten till diken, eller samlas på tomten med silbrunnar till ett dagvattenavlopp, och kopplas till verkets dagvattennät.

Det lönar sig för fastighetsägaren att utreda ifall fastigheten är dränerad och i vilket skick dräneringen är samt utreda ifall dräneringen är kopplad till tomtavloppet. Dräneringsvatten bör ledas till dagvattenavloppet.

Helst borde man försöka hejda dagvatten i dammar eller diken. Absorbering av dagvatten är den mest naturliga metoden, men i vårt land är det inte alltid möjligt att låta vatten absorbera i marken t.ex. under långa regnperioder och på våren när tjälen ännu ligger kvar i marken.

Vattenverkets kontaktpersoner

projektchef Riitta Silander-Lönnström, tfn 0400 131 524, riitta.silander-lonnstrom@porvoo.fi
planeringschef Reetta Kuronen, tfn 040 489 5710, reetta.kuronen@porvoo.fi (planering)
arbetsledare Lauri Vuorikkinen, tfn 040 528 4907, lauri.vuorikkinen@porvoo.fi (saneringsarbetet och tidtabell)
kundserviceingenjör Jonas Sahlberg, tfn 040 528 4902, jonas.sahlberg@porvoo.fi (förfrågningar)
biträdande direktör Mats Blomberg, tfn 040 559 9724, mats.blomberg@porvoo.fi (betalningstider)

Övriga aktörer

I samband med saneringen av vattenförsörjningsnätet förbättras också infrastrukturen och utseendet i området genom att förverkliga nödvändiga grävarbeten för el- och telekablar innan gatornas slutliga efterarbeten och asfaltering.

Borgå elnät Ab
Energiverket kommer att ta bort alla luftledningar i området för att i stället lägga markkabel, och förnya gatubelysningen. Tilläggsuppgifter ger Planeringschef Kari Janhunen, tfn 0400 486909, kari.janhunen@porvoonenergia.fi

LPOnet Ab
LPOnet bygger ett fiberoptiskt nät enligt bilagskartan för att säkerställa områdets livskraft långt in i framtiden.

Bilagskartan
Tilläggsuppgifter ger:
Försäljare Stefan Sjöholm, tfn 044 534 0025, stefan.sjoholm@lponet.fi
Försäljare Robin Repo, tfn 044 505 8221, robin.repo@lponet.fi

Sujutek Oy
En expert från Sujutek kommer att reda ut tomtledningarnas skick och läge. Tilläggsuppgifter ger Matti Ojala, tfn 040 545 5040, matti.ojala@sujutek.fi