Samarbete mellan småbarnspedagogiken och rådgivningen

Dagvården och barnrådgivningen samarbetar när det gäller att stödja barnets uppväxt och utveckling. Med vårdnadshavarnas samtycke kan de också utbyta information om barnet.

Oftast utvecklas och lär sig barnen nya saker utan större bekymmer. Med tanke på barnets utveckling är det ändå ibland viktigt att se till att man ger barnet det stöd barnet är i behov av. Exempel på sådant stöd är talterapi eller ergoterapi. Ett barn i dagvård kan behöva stöd också av annat slag.

Tillsammans med barnets vårdnadshavare går dagvårdspersonalen igenom sådant som är viktigt med tanke på barnets utveckling. Uppgifterna om barnet samlas på en blankett som ingår i planen för småbarnspedagogik för 3–5-åringar.

Vårdnadshavaren bör ta blanketten med sig på barnets rådgivningsbesök. Rådgivningspersonalen kompletterar blanketten med behövliga uppgifter, och sedan tar vårdnadshavaren blanketten tillbaka till dagvårdsplatsen.

Med vårdnadshavarens samtycke kan personalen inom småbarnspedagogiken och rådgivningen utbyta information om barnet också per telefon.