Revisionsnämnden

Övervakningen av stadens förvaltning och ekonomi ordnas så att den externa och interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem.

Extern övervakning ordnas enligt kommunallagen och förvaltningsstadgan. För den externa övervakningen ansvarar revisionsnämnden och revisorerna.

Stadsstyrelsen ansvarar för den interna övervakningen, stadsdirektören har verkställighets- och övervakningsansvaret. I Borgå stads förvaltningsstadga finns bestämmelser om den interna övervakningen.

Borgå revisionsnämnden

Revisionsnämndens möten är inte offentliga.

Den ansvariga revisorn har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden.

Den ansvariga revisorn och de förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden bestämmer är skyldiga att närvara vid nämndens sammanträden när nämnden så beslutar.

Stadsstyrelsen kan inte utse en representant för sig till nämndens sammanträden.