Reparationsunderstöd för bostäder

Statsunderstöd kan sökas för reparation av bostäder eller bostadsbyggnader som finns i Borgå och som bebos året om.

ARA beviljar understöd 

För personkunder:

  • reparationsunderstöd för äldres och handikappades bostäder
  • understöd för undersökning av byggnads skick och planering av grundliga förbättringar.

Syftet med understöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning är att förbättra möjligheterna att bo hemma.

För husbolag:

  • hissunderstöd
  • tillgänglighetsunderstöd
  • undertöd för byggande av laddningsinfrastrukturen för elbilar.

Arbetet får inte inledas förrän ARA har gett tillstånd för byggstart eller fattat beslut om understöd. För att kunna inleda arbetet innan understödsbelsutet fattas, bör tillstånd för byggstart ansökas från ARA.

Energiunderstöd

Tilläggsupgifter om ansökningsförfarandet mm. hittar man på ARA:s nätsidor www.ara.fi

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter kan fås via servicekontoret Kompassen.
Servicekontoret Kompassen