Rening av avloppsvatten med förnybara energikällor

Borgå vatten är ett affärsverk som ägs av staden och förser sina kunder med hushållsvatten samt leder bort och renar avloppsvatten. Borgå stads avloppsvatten renas på Hermansö som är det huvudsakliga reningsverket dit avloppsvattnet från de centrala planområdena leds.

Vid Hermansö reningsverk utnyttjas värmen i avloppsvattnet för uppvärmning av byggnaden. På reningsverkets tak har dessutom solpaneler monterats och de producerar el för reningsverkets eget bruk. År 2018 producerade solpanelerna energi totalt 31 119 kWh.

På reningsverket är det luftningen i reningsprocessen som kräver mest energi. På Hermansö har man tagit i bruk styrning av luftningsprocessen då luft matas in endast i den mängd som är optimalt med tanke på reningen.