Rekommendationer och begränsningar

Tillbaka till coronasidan

Uppdaterad 3.12.2021

Borgå stads begränsningar, rekommendationer och anvisningar för invånare och intressegrupper angående coronaviruset är sammanställda på denna sida.

Coronaläget är fortfarande dåligt i Borgå – RFV förordade nya restriktioner för sammankomster (Meddelande 3.12.2021) 

Stadens tjänster

Största delen av stadens tjänster ordnas normalt, men enligt hälsosäkerhetsanvisningar och delvis avskalat. Information om stadens tjänster finns på webbsidorna under tjänsten i fråga.


Undvik att bli coronavirussmittad och hindra att viruset sprids genom att följa anvisningarna

 • Sörj för god hand- och hostningshygien.
 • Använd munskydd även om du har fått två vaccindoser
 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd inomhus. Kom ihåg avstånd också utomhus.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Rör dig inte på offentliga platser, skolor eller arbetsplatser om du har symptom.
 • Sök dig till coronatest.

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta


Munskydd

Borgå stad rekommenderar att alla som fyllt 12 år och äldre personer använder munskydd oberoende av vaccinationsskyddets nivå i offentliga inomhuslokaler och i trafikmedel där andra människor befinner sig.

Användning av munskydd rekommenderas också i läroanstalter fr.o.m. årskurs 4. I skolor där elever i åk 3 och 4 har sammansatta klasser eller gemensam undervisning gäller munskyddsrekommendationen också elever i åk 3.

Rekommendationen om munskydd gäller också personalen i skolor och småbarnspedagogik.

Samma rekommendation iakttas också i Borgånejdens musikinstitut, Borgå konstskola och i hobbyverksamheten som iakttar anvisningar för grundläggande utbildning.

Staden bjuder på munskydden för elever i grundundervisningen och studerande i gymnasiets åk1, men egna munskydd får också användas. Munskyddsrekommendationen i skolorna träder i kraft den 1 december.

Det rekommenderas att privata aktörer förutsätter användning av munskydd av personalen och kunder t.ex. i publika tillställningar, butiker, offentliga trafikmedel och i andra kundlokaler.

I småbarnspedagogiken rekommenderas det att föräldrarna använder munskydd när de vistas i småbarnspedagogikens lokaler, t.ex. när de kommer med barnen eller hämtar dem.

För besökare i social- och hälsovårdssektorns enheter fortsätter munskyddsrekommendationerna som tidigare.

I social- och hälsovårdstjänsternas verksamhetspunkter gäller en stark munskyddsrekommendation. Social- och hälsovårdspersonalen ger anvisningar om användningen av munskydd. Helst ska man ha egna munskydd men vid behov får man munskydd från social- och hälsovårdstjänstens verksamhetspunkt.


I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningarna rekommenderas munskydd starkt för alla över 7-åriga besökare.
Inom småbarnspedagogiken rekommenderas vårdnadshavare bära munskydd när de vistas i småbarnspedagogikens lokaler, till exempel när man för eller hämtar barn.

Anvisningar gällande ansiktsskydd

THL:s rekommendation för medborgare om att använda ansiktsmasker (30.9.2021)


Offentliga tillställningar och samlingar

Regionförvaltningsverket införde striktare sammankomstbegränsningar – covidintyget är alternativ till restriktionerna

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har beslutat att införa striktare sammankomstbegränsningar i Nyland.  Restriktionerna träder i kraft den 4 december och är i kraft till den 31.12.2021.

RFV förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer. Evenemangsarrangören kan ta i bruk covidintyget vid offentliga tillställningar och då behöver förordnandet inte följas.

Om covidintyget tas i bruk som alternativ till sammankomstbegränsningarna för offentliga tillställningar så ska intyget krävas för hela tillställningen. Covidintyget måste kontrolleras hos personer som är över 16 år i samband med att de kommer till evenemanget. Covidintyget kontrolleras inte för personalen eller uppträdarna.

Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte förutsätta covidintyg utan restriktioner måste följas i dem. En allmän sammankomst betyder en demonstration eller en annan tillställning som ordnas för att utnyttja församlingsfriheten och i vilken även andra än de som uttryckligen har inbjudits får delta eller som de får följa.

Aktörer som svarar för kundlokaler och allmänna lokaler ska ordna användningen av lokalerna så, att risken för coronasmittan som orsakas av närkontakter mellan kunder och personer som deltar i verksamheten och grupper kan förebyggas. Beslutet som grundar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar gäller i omfattande grad olika kundlokaler och allmänna lokaler (t.ex. butiker, idrottslokaler, bibliotek, museer och teatrar). Aktören kan t.ex. begränsa kundantalet, gradera besökarnas deltagande och göra arrangemang som gäller lokalen och placeringen av kundplatser.

Beslutet gäller oberoende av kundantalet lokaler som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet, såsom motionssalar, inomhusmotionslokaler och allmänna bastur. I fråga om övriga lokaler ska beslutet följas, om det är fråga om en inomhuslokal för över 10 personer eller en utomhuslokal för över 50 personer.

Covidintyget är enligt RFV alternativ till restriktionerna i flera fall, i regel i lokaler som används på fritiden i rekreationssyfte. Covidintyget kan ändå inte tas i bruk i sådana lokaler som med hänsyn till sedvanligt liv eller lagstadgade rättigheter är väsentliga. Covidintyget får inte förutsättas t.ex. i apotek, detaljhandelsbutiker, postkontor, servicestationer eller bibliotek.

RFVs meddelande 2.12.2021 (på finska)


Covidintyget i stadens tjänster

Borgå stad tar i bruk covidintyget i alla allmänna tillställningar som staden arrangerar fr.o.m. lördagen den 4. december.

I alla stadens idrottshallar och -salar förutsätter man covidintyg fr.o.m. lördagen den 4 december, om över 20 personer befinner sig i utrymmet av alla som har fyllt 16 år. Covidintyg förutsätts inte av under 16 åringar. Man förutsätter motsvarande praxis även av andra aktörer som använder idrottslokalerna, såsom t.ex. idrottsföreningar.

Man förutsätter covidintyg av alla 16 år fyllda personer som deltar på matcher och evenemang som ordnas i idrottslokaler inomhus. Hemmalagets aktörer skall granska covidintyget vid ingången till hallen eller salen. Covidintyget kontrolleras enbart av publiken. Idrottsföreningar skall informera bortalagen att bereda sig på granskning av covidintyget.

I simhallen tar man covidintyget i bruk tisdagen den 7. december.

Covidintyget tas även i bruk i stadens muséer och utställningslokaler fr.o.m. lördagen den 4 december: Runebergs hem, Borgå Konstfabrik och Galleri Gamla Kaplansgården. Man förutsätter covidintyg av alla kunder som fyllt 16 år.

Intyg över coronavaccination, senaste coronatestresultat och genomgången coronavirussjukdom kan printas ut eller laddas ner från Mina Kanta-sidor. Läs mera: www.borga.fi/intyg-over-coronavaccination-kan-printas-ut-fran-mina-kanta-sidor

 Hämta coronaintyget från Mina Kanta-sidor:

 1. Logga in på Mina Kanta-sidor via sidan kanta.fi med ditt eget identifieringsmedel, till exempel bankkoder eller mobilcertifikat.
 2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. En länk till intygsavdelningen finns också på ingångssidan till Mina Kanta-sidor.
 3. Öppna coronaintyget genom att klicka på pdf-länken. Om du har ett intyg, öppnas det i en ny flik.
 4. Spara pdf-dokumentet i din telefon eller på någon annan enhet, eller ta en skärmdump av intyget. Då har du intyget till hands när du behöver det. Du kan också printa ut intyget på papper.

EU:s coronaintyg fungerar som coronapass i Finland och kan även användas i samband med resor.


Gymnastiksalar och idrottsplatser utomhus tills vidare

Publik kan tas till tävlingar och matcher i enlighet med beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland (ovan).

Idrottsföreningar och andra aktörer ska fortfarande iaktta särskilda hälsosäkerhetsanvisningar i lokaler och områden som staden förvaltar. Om man låter bli att iaktta anvisningarna, leder det till att verksamheten avbryts eller att användningstiderna i lokalerna inställs.

Inom ledd hobbyverksamhet bör man följa dessa hälsosäkerhetsanvisningar:

 • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén och lagförbunden.
 • Ledare och 12 år fyllda deltagare rekommenderas att använda munskydd om det är svårt att undvika närkontakt och såvida hälsoskäl inte hindrar personen från att använda munskydd. Det rekommenderas att man inom hobbyverksamheten använder munskydd hela tiden förutom under idrottsprestationen.

  Aktörer som ordnar hobbyverksamhet bör göra en hälsosäkerhetsplan som följer dessa anvisningar. Planen behöver inte lämnas in till staden men den ska visas upp på begäran.

Social- och hälsovårdstjänster 

Vid alla besök rekommenderas användning av munskydd, och det rekommenderas att man kommer ensam. 


Besök på servicehem och Näse rehabiliteringsavdelningar

Man behöver inte anmäla besöken till personalen på förhand och antalet besökare begränsas inte längre.

Anvisningar för besök (uppdaterad 8.10.2021)

Vid rehabiliteringsavdelningarna i Näse är det fortsättningsvis viktigt att anmäla besöken till personalen på förhand.

Anvisningar för besök (uppdaterad 8.10.2021)


Meddelanden om rekommendationer

En omfattande rekommendation om användning av munskydd införs till personer över 12 år – rekommendationen gäller också en del av elever i lågstadieskolan (Meddelande 26.11.2021) 

Coronaläget är fortfarande dåligt i Borgå (Meddelande 19.11.2021) 

Coronaläget har försämrats i Borgå (Meddelande 29.10.2021)

Rekommendationerna om munskydd i skolor och läroanstalter slopas efter höstlovet (Meddelande 15.10.2021) 

Borgå uppdaterade sin rekommendation om munskydd till att motsvara den regionala rekommendationen (Meddelande 8.10.2021) 

Rekommendationerna om munskydd och coronarestriktionerna förblir tills vidare oförändrade i Borgå – läget omprövas under nästa vecka (Meddelande 1.10.2021) 

Rekommendationen att använda munskydd upphör för åk 3–5 på måndag, sammankomstbegränsningarna upphör (Meddelande 28.9.2021)

Borgå är fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas – RNF lindrade sammankomstbegränsningarna i Nyland (Meddelande 3.9.2021)

 Borgå har övergått till coronavirusepidemins spridningsfas (Meddelande 18.8.2021)

Coronaläget har försämrats ytterligare i Borgå (Meddelande 13.8.2021) 

Borgå övergick igen till coronaepidemins accelerationsfas (Meddelande 9.7.2021) 

Idrottshobbyer för vuxna tillåts inomhus, restriktioner som gäller sammankomster upphävs   (Meddelande 15.6.2021) 

Borgå gick med övriga östra Nyland till basnivån i coronaepidemin (Meddelande 10.6.2021)

 Det går att uträtta ärenden normalt på biblioteket (Meddelande 3.6.2021)

Skolavslutning kan i Borgå firas i ett lugnt coronaläge (Meddelande 1.6.2021)

 Tävlingsverksamhet som är i anknytning till vuxnas hobbyverksamhet och ordnas utomhus tillåts från och med den 1 juni (Meddelande 28.5.2021)

 Stadens utställningslokaler Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården öppnas i juni (meddelande 26.5.2021)
 

Stadens utställningslokaler Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården öppnas i juni (meddelande 19.5.2021)
 

Barn och ungas tävlingsverksamhet och vuxnas utomhushobbyer inleds (meddelande 12.5.2021)

Coronaläget har blivit bättre i Borgå även om första maj åtföljdes av en klustersmitta (meddelande 6.5.2021)

 Borgå stads coronarestriktioner avvecklas stegvis och kontrollerat i maj(meddelande 29.4.2021)

Coronarestriktionerna lindras från den 10 maj om coronaläget hålls på en bra nivå (meddelande 27.4.2021)

 Musikinstitutets elever födda 2007 eller tidigare återgår till närundervisning från och med 26.4.(meddelande 22.4.2021)

 Årskurs 7–9 och gymnasier återgår till närundervisning den 26 april (meddelande 20.4.2021)

Även elever i åk 4 och 5 börjar använda munskydd (meddelande 15.4.2021)

Motions- och rekreationsutrymmen hålls stängda med regionförvaltningsverkets beslut fram till 28.4.2021(meddelande 13.4.2021)

Årskurserna 7–9 och gymnasierna övergår delvis till närundervisning 12.4.2021 (meddelande 9.4.2021)

Motions- och rekreationsutrymmen stängs med regionförvaltningsverkets beslut fram till 14.4 (meddelande 31.3.2021)

Årskurs 7–9 fortsätter i distansundervisning fram till den 11 april(meddelande 25.3.2021)

Coronarestriktionerna fortsätter tills vidare i Borgå (meddelande 23.3.2021)

Restriktioner för sammankomster och användningen av lokaler som RFV meddelat fortsätter i Borgå de närmaste veckorna (meddelande 12.3.2021)

Coronaläget i Borgå har försämrats avsevärt (meddelande 5.3.2021)

Årskurserna 7–9 följer läsordningen under distansundervisningsperioden (meddelande 5.3.2021)

Ungdomstjänsternas smågrupper fortsätter (meddelande 2.3.2021)

Högstadieskolor har distansundervisning den 8–28 mars (meddelande 25.2.2021)

Ungdomslokalernas verksamhet öppnas begränsat – i övrigt fortsätter restriktionerna huvudsakligen till och med den 7 mars (18.2.2021)

Hobbyverksamhet för barn under 12 år öppnas delvis, undervisning i gymnasierna och på andra stadiet ges turvis hemma och turvis i skolan efter sportlovet 4.2.2021

Coronarestriktionerna förlängs med en vecka 29.1.2021

Coronarestriktioner preciserades för skolor 22.1.2021 

Borgås coronarestriktioner fortsätter till slutet av januari 7.1.2021

Staden beslutar i slutet av veckan om fortsättningen av coronarestriktioner i Borgå 5.1.2021

Borgå fortsätter coronarestriktioner t.o.m. den 10 januari 15.12.2020

Klienterna är skyldiga att använda munskydd i social- och hälsovårdens verksamhetsställen fr.o.m. den 14 december 11.12.2020

Nya coronarestriktioner och rekommendationer i Borgå 27.11.2020

Gymnasierna övergår helt till distansundervisning måndagen den 30 november 26.11.2020

Nya coronarekommendationer och begränsningar i Borgå 23.11.2020

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer förbjuds under tre veckor 20.11.2020

Personalen i högstadieskolorna börjar använda munskydd 18.11.2020

Coronaläget är lugnt i Borgå 11.11.2020

Borgå betonar samarbetets betydelse i att bekämpa corona 28.10.2020

Rekommendation för att undvika coronasmitta i hobbyverksamhet 15.10.2020

Tilläggsrekommendationer för att minska spridningen av corona i Borgå 7.10.2020

Borgå rekommenderar distansarbete och att evenemang bantas ner 28.9.2020