Rekommendationer och begränsningar

Tillbaka till coronasidan

Borgå stads begränsningar, rekommendationer och anvisningar för invånare och intressegrupper angående coronaviruset är sammanställda på denna sida.

Uppdaterad 20.4.2021

Meddelande 20.4.2021: Årskurs 7–9 och gymnasier återgår till närundervisning den 26 april
 


Undvik att bli coronavirussmittad och hindra att viruset sprids genom att följa anvisningarna

 • Sörj för god hand- och hostningshygien.
 • Använd ansiktsskydd.
 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd, 2 meter.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Rör dig inte på offentliga platser, skolor eller arbetsplatser om du har symptom.
 • Sök dig till coronatest om du har också lindriga symptom.

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta


Coronablinkern

Staden rekommenderar att alla Borgåbor laddar ner Coronablinkern.

Coronablinkern


Munskydd

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att personer över 12 år använder munskydd. 

Användning av mynskydd rekommenderas i

 • kollektivtrafiken,
 • offentliga lokaler inomhus, såsom butiker, postkontor, banker och bibliotek,
 • publikevenemang,
 • alla i närarbete i alla arbetslokaler även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd, både på privata och offentliga sektorns arbetsplatser,
 • hobbyverksamhet,
 • högstadier, gymnasier, yrkesskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor använder elever och studerande,
 • lågstadierskolor använder sjätteklassister, femteklassister och fjärdeklassister och även tredjeklassister ifall de har gemensam undervisning med fjärdeklassister,
 • ungdomsarbetets verksamhet och lokaler.

Användningen av munskydd rekommenderas starkt:

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Vi rekommenderar att klienten har eget munskydd, men verksamhetsställen inom social- och hälsovårdssektorn är beredda att vid behov ge klienten ett munskydd.

Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder.

Användning av munskydd förutsätts:

 • I stadens lokaler för inomhusgymnastik förutsätts användning av munskydd av alla personer över 12. Munskydd krävs dock inte under idrottsprestationen. Munskydd ska användas bl.a. i idrottslokalernas entréhallar, ankomst- och samlingslokaler, omklädningsrum, åskådarläktare och andra motsvarande lokaler. Munskyddet ska vara på när du kommer in i idrottslokalen.

 • I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det att besökare över 7 år använder munskydd.

 • Föräldrar förutsätts använda munskydd när de rör sig i småbarnspedagogikens lokaler, till exempel när de för och hämtar barnen.
 • Användning av munskydd förutsätts i fortsättningen av personalen i småbarnspedagogiken och bildningstjänsterna och andra som arbetar i lokalerna.
 • Personalen inom kultur- och fritidstjänster och ambulerande anställda förutsätts använda munskydd. Munskydd ska användas i alla möten och då man rör sig på arbetsplatsen både inomhus och utomhus.

Mindre bemedlade Borgåbor får avgiftsfritt två tvättbara munskydd i tyg. Munskydd ges vid utdelningspunkterna till de invånare som ber om dem och som upplever att de på grund av sin ekonomiska situation inte kan skaffa munskydd själv. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller förmögenhet utan invånarens egen uppfattning om att vara mindre bemedlad räcker. 

Anvisningar gällande ansiktsskydd

Exempel på offentliga lokaler och publikevenemang


Distansarbete

Staden rekommenderar att alla arbetsplatser där det även tillfälligt är möjligt övergår till distansarbete.


Offentliga tillställningar och samlingar 22.2–30.4.2021

På grund av det försämrade epidemiläget har Regionförvaltningsverket i Södra Finland skärpt de gällande begränsningarna av sammankomster i området Helsinfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Detta betyder att alla sammankomster med över 6 personer och allmänna möten och sammankomster är förbjudna.

Regionförvaltningsverket rekommenderar dock starkt att undvika alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas samt att följa noggrant Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkerhetsavstånd och hygien. Det rekommenderas att möten ordnas på distans alltid om det är möjligt. Beslutet gäller också Borgå.

Regionförvaltningsverkets meddelande(på finska)

Vanliga frågor 


Begränsning av närkontakter i lokaler som är öppna för allmänheten eller för en begränsad deltagargrupp  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förlängt beslutet om stängning av kundutrymmen för över tio personer inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fram till den 30 april. Beslutet gäller också Borgå. I utrymmen utomhus är motsvarande gräns femtio personer. Utrymmen som annars måste stängas kan dessutom användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och barn yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. 

Regionförvaltningsverkets meddelande (på finska)


Regionförvaltningsverkets beslut begränsar användningen av lokaler som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet 15-28.4

Regionförvaltningsverket (RFV) i Södra Finland har beslutat att utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet måste stänga helt och hållet fram till 28.4.2021. RFV:s beslut gäller också i Borgå och gäller både offentliga och privata aktörers utrymmen.

Utrymmena som måste stänga kan dock användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och barn yngre än det. Beslutet om stängning av lokaler gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Regionförvaltningsverkets meddelande (på finska)


Privata tillställningar 

Staden rekommenderar att närkontakterna begränsas till den egna familjen eller närstående som kan jämföras med familjen. Övriga privata möten eller familjesammankomster rekommenderas inte. Minnesstunder kan arrangeras i små skala.


Kompassen och kundtjänst tills vidare

Stadens servicekontor Kompassen betjänar från den 15 februari på reserverade tider. För säkerhetens och smidighetens skull rekommenderas fortfarande användningen av elektroniska tjänster.

Reservera tid för att sköta ärenden vid Kompassen

Dörrarna är stängda men de öppnas skilt för den som beställt tid. Man kan betala endast med bank- eller kreditkort. Under en beställd kan man fortsättningsvis inte betala räkningar som staden skickat. Också fisketillstånden ska köpas på nätet,  www.kalakortti.com.

Kompassen betjänar vardagar klockan 9–16 på numret 020 692 250 och per e-post kompassi@porvoo.fi.

Ärenden hos staden kan också skötas elektroniskt på adressen ePorvoo.fi

Dokument som ska lämnas in till staden kan lämnas i Kompassens postlåda, Krämaretorget B.

Övriga kundserviceställen

Alla ärenden med staden sköts i första hand elektroniskt eller per telefon. Om nödvändigt, kan du separat komma överens om ett möte. Information om stadens tjänster och hur du får kontakt med staden finns på stadens webbplats.


Biblioteket tills vidare

Stadsbibliotekets och närbibliotekens lokaler är stängda för kunderna.

Du kan dock reservera material i Helle-nätbiblioteket. Reserveringarna kan avhämtas i stadsbiblioteket, närbiblioteken och bokbussen och materialet kan också returneras till dem, med undantag av Kerko bibliotek. Stadsbibliotekets returneringslucka hålls öppen. 

Förutom nätbiblioteket kan kunderna använda bibliotekets e-tjänster så som e-böcker, e-tidningar, musik och filmer. Också digitalt stöd kan fås på distans.

Kunderna har möjlighet att använda kunddatorer till nödvändiga snabba ärenden på nätet. För detta ska du boka tid i förväg hos bibliotekens kundtjänst: stadsbiblioteket tfn 019 520 2418, paakirjasto@porvoo.fi; Gammelbacka bibliotek tfn 040 197 7212 och Vårberga bibliotek tfn 019 520 2410.

Du kan följa bibliotekets evenemang, boktips och sagostunder på bibliotekets Facebook-sida.

Helle-nätbiblioteket 

E-material i Helle-biblioteket 


Kulturtjänster tills vidare

Stadens kultur- och utställningslokaler samt museer är stängda. Staden stänger också Konsthallen, Galleri Gamla Kaplansgården och J. L. Runebergs hem. Dessutom är Walter Runebergs skulptursamling stängd på vintrarna. Också Borgå museums Holmska gården och Gamla rådhuset samt Konstfabriken och kulturhuset Grands kultursalar hålls stängda.

Kulturevenemangen och kulturens verkstäder ställs in.

Det är möjligt att njuta av mångsidig kultur också på distans. Utbudet är omfattande, och nya produktioner publiceras hela tiden. På sidan Digitala kulturtjänster finns olika konserter, sagostunder, pysselverkstäder och till exempel intervjuer med konstnärer.

Kulturtjänster


Grundläggande konstundervisning tills vidare

Borgånejdens musikinstituts undervisning för elever födda år 2008 eller senare. Elever födda år 2007 eller tidigare är i distansundervisning.

Borgå konstskolas undervisning för över 12-åringar fortsätter på distans.

För elever under 12 år (födda år 2008 eller senare) ordnas närundervisning individuellt eller för grupper under 10 personer.

Musiklekskoleverksamheten i daghemmen samt på musikinstitutet i lekgrupper (3-6 åriga barn).

Inom den grundläggande konstundervisningen kan man delvis ordna individuell undervisning som leder till examen, nivåprestationer och slutarbeten i form av närundervisning.

Olika slags familjeklubbar och förälder-barn-verksamhet öppnas inte.

Eftermiddagsklubben Konstikas i Konstskolan fortsätter som närundervisning.

Hobbyverksamheten ska i regel riktas till mindre grupper än 10 personer och följa gällande säkerhetsanvisningar. Specifika begränsningar och anvisningar ges för de olika lokalerna och de som ordnar hobbyverksamhet ska göra upp en hälsosäkerhetsplan. I verksamheten ska de anvisningar om hälsosäkerhet som utfärdats av myndigheter och som utfärdats av organisationer inom idrott, kultur och ungdomsarbete, grenförbunden och bl.a. Olympiska kommittén iakttas. Försummelse av anvisningarna leder till att verksamheten avbryts eller att de beställda användningstiderna ställs in.

Borgå stad rekommenderar starkt att privata aktörer och tredje sektorn iakttar samma begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin hobbyverksamhet för barn och unga.

Anvisningar om hobbyverksamhet inomhus för personer under 12 år fr.o.m. 8.2.2021(uppdatering 2.3: barn födda år 2008 och tidigare kan delta i hobbyverksamhet)


Medborgarinstitutet tills vidare

Alla medborgarinstitutets kurser övergick till distansundervisning från 30.11. Om distansundervisningen inte är möjlig, avbryts kursen och den flyttas till en annan tidpunkt. Medborgarinstitutet informerar deltagarna separat. En del av föreläsningarna streamas.

Nivåtester anordnas tillsvidare fr.o.m. 1 mars som närtenter. Detta gäller för examensinriktade utbildningar, frivilliga sysselsättningsutbildningar för invandrare samt för studerande vid sysselsättningstjänsternas utbildningar.

Rådgivnings- och handledningstjänsten för vuxna invandrare i KoMbi-huset betjänar personligen tillsvidare från den 1 mars på reserverade tider. KoMbi-husets dörrar är stängda men de öppnas skilt för den som beställt tid.

Medborgarinstitutet


Simhallen tills vidare

Simhallen hålls stängd för allmänheten. I simhallen kan man för personer under 12 år ordna övningar och simskolor i grupper under 10 personer. Simhallen får användas av elever i årskurs 1–5 för skolsimning som ingår i läroplanen. 


Gymnastiksalar och idrottsplatser utomhus tills vidare

Inomhus kan hobbyverksamhet för personer under 12 år (födda år 2008 eller senare) ordnas för grupper under 10 personer. I stora gymnastiksalar och andra stora utrymmen kan det samtidigt finnas separata grupper på 10 personer, om det inte uppstår någon faktisk kontakt mellan grupperna.

Hobbyverksamheten ska i regel riktas till mindre grupper än 10 personer och följa gällande säkerhetsanvisningar. Specifika begränsningar och anvisningar ges för de olika lokalerna och de som ordnar hobbyverksamhet ska göra upp en hälsosäkerhetsplan. I verksamheten ska de anvisningar om hälsosäkerhet som utfärdats av myndigheter och som utfärdats av organisationer inom idrott, kultur och ungdomsarbete, grenförbunden och bl.a. Olympiska kommittén iakttas. Försummelse av anvisningarna leder till att verksamheten avbryts eller att de beställda användningstiderna ställs in.

Borgå stad rekommenderar starkt att privata aktörer och tredje sektorn iakttar samma begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin hobbyverksamhet för barn och unga.

Anvisningar om hobbyverksamhet inomhus för personer under 12 år fr.o.m. 8.2.2021(uppdatering 2.3: barn födda år 2008 och tidigare kan delta i hobbyverksamhet)

Hobbyverksamhet för personer under 20 år kan fortfarande ordnas ute på idrottsplaner tillsammans med den egna övningsgruppen.

All av staden ordnad hobbyverksamhet inomhus och utomhus för personer över 20 år har avbrutits. Staden rekommenderar att också privata aktörer följer samma begränsningar.

Tävlingar, matcher och serieverksamhet ordnas inte.

Gymnastiksalar är tillgängliga för personer under 12 år för hobbyverksamhet i grupper under 10 personer och fortfarande också för lågstadie- och högstadieskolor under skoltid.

Användningen av omklädnings- och tvättrum begränsas till den användning som inte kan undvikas, och då ska skyddsavstånd och hygienanvisningar iakttas. Duschar får inte användas. Verksamheten genomförs så att ett säkerhetsavstånd på 2 meter bibehålls mellan deltagarna. Lärare, handledare och tränare ska alltid bära munskydd i samband med hobbyverksamheter.

Idrottsplanernas omklädningsrum och toaletter hålls stängda. Idrottsplanernas omklädningsrum och toaletter används av låg- och högstadieskolorna under skoltid. I utrymmena ska man iaktta god handhygien, bära munskydd och hålla ett säkerhetsavstånd på två meter.

Friluftsområden, såsom näridrottsplatser, friluftsleder, naturstigar och skidspår kan användas av alla. Kokon vinterbadplats kan användas. Friluftsstugorna är stängda.

Inom tävlings- och toppidrotten tryggas tränings- och tävlingsmöjligheter för professionell idrott som bygger på serielicensavtal eller idrottsavtal enligt undervisnings- och kulturministeriets definition, landslagsverksamheten, Olympiska kommitténs stödidrottare och idrottare som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat stipendium i samarbete med huvudstadsregionens Idrottsakademi.


Ungdomstjänster tills vidare

Ungdomslokalerna är stängda. Ungdomsarbetarna fortsätter verksamheten utomhus, på skolorna och digitalt.  

De regelbundna individuella träffarna och träffarna i smågrupper som ordnas för unga i behov av särskilt stöd fortsätter. Deltagarna i gruppen byts inte ut och träffarna ordnas på ett hälsosäkert sätt i ungdomslokaler, skolor och utomhus.

På ungdomslokalerna ordnas verksamhetsgrupper med förhandsanmälan för under 6 personer. Ungdomslokalerna dörrar är stängda men de öppnas skilt för de som anmält sig till verksamhetsgrupperna. I verksamheten håller man två meters avstånd, sörjer man för god handhygien och alla personer över 12 år använder munskydd. 

Rådgivnings- och handledningstjänsten Navigatorn för unga betjänar i förstahand på distans och med tidsbeställning må-to kl. 12.30-16. Navigatorn

Bandlokalerna är stängda.

Alla ungdomsarbetare kan kontaktas antingen per telefon, WhatsApp, e-post eller ungdomstjänsternas Instagramkonto.

Evenemang för unga ordnas digitalt på ungdomstjänsternas olika kanaler. 

Ungdomstjänster


Social- och hälsovårdstjänster 

Social- och hälsovårdstjänsterna fortsätter tills vidare, och reserverade tider avbokas inte. 

Vid alla besök rekommenderas användning av ansiktsmask, och det rekommenderas att man kommer ensam. Till exempel på rådgivningen kan båda föräldrarna komma med på mottagningen men syskon ska helst inte följa med. 

Matsalen i Äppelbackens servicehus och servicerådgivningen Rodret stängda tills vidare. Rodret betjänar per telefon och e-post vardagar klockan 9–15, tfn 040 676 1414 och ruori@porvoo.fi.


Småbarnspedagogikens klubbar och familjekaféer tills vidare

Öppna tjänster inom småbarnspedagogiken (klubbar, familjekaféer och familjecaféernas uteverksamhet) stängs på grund av coronasituationen. Fem klubbar tar paus: klubbarna vid Äppelgårdens daghem, Majbergets daghem, Ylä-Haikkoon päiväkoti, familjestugan Ilona och familjeplatsen Famili. Också uteverksamheten vid familjecaféerna Ilona och Famili tar paus.


Övriga lokaler tills vidare

Gammelbacka välfärdscenter, Alvarshörnan i Gammelbacka allaktivitetshus och Lundagården är stängda .


Besök på servicehem

Boende i servicehemmen får ta emot två besökare åt gången. Man ska komma överens om alla besök på förhand med personalen.

Anvisningar för besök


Högstadieskolor och gymnasier 

Årskurserna 7–9 och gymnasierna i Borgå återgår helt till närundervisning måndagen den 26 april, enligt läsordningen.


Meddelanden om rekommendationer 

 Årskurs 7–9 och gymnasier återgår till närundervisning den 26 april (meddelande 20.4.2021)

Även elever i åk 4 och 5 börjar använda munskydd (meddelande 15.4.2021)

Motions- och rekreationsutrymmen hålls stängda med regionförvaltningsverkets beslut fram till 28.4.2021(meddelande 13.4.2021)

Årskurserna 7–9 och gymnasierna övergår delvis till närundervisning 12.4.2021 (meddelande 9.4.2021)

Motions- och rekreationsutrymmen stängs med regionförvaltningsverkets beslut fram till 14.4 (meddelande 31.3.2021)

Årskurs 7–9 fortsätter i distansundervisning fram till den 11 april(meddelande 25.3.2021)

Coronarestriktionerna fortsätter tills vidare i Borgå (meddelande 23.3.2021)

Restriktioner för sammankomster och användningen av lokaler som RFV meddelat fortsätter i Borgå de närmaste veckorna (meddelande 12.3.2021)

Coronaläget i Borgå har försämrats avsevärt (meddelande 5.3.2021)

Årskurserna 7–9 följer läsordningen under distansundervisningsperioden (meddelande 5.3.2021)

Ungdomstjänsternas smågrupper fortsätter (meddelande 2.3.2021)

Högstadieskolor har distansundervisning den 8–28 mars (meddelande 25.2.2021)

Ungdomslokalernas verksamhet öppnas begränsat – i övrigt fortsätter restriktionerna huvudsakligen till och med den 7 mars (18.2.2021)

Hobbyverksamhet för barn under 12 år öppnas delvis, undervisning i gymnasierna och på andra stadiet ges turvis hemma och turvis i skolan efter sportlovet 4.2.2021

Coronarestriktionerna förlängs med en vecka 29.1.2021

Coronarestriktioner preciserades för skolor 22.1.2021 

Borgås coronarestriktioner fortsätter till slutet av januari 7.1.2021

Staden beslutar i slutet av veckan om fortsättningen av coronarestriktioner i Borgå 5.1.2021

Borgå fortsätter coronarestriktioner t.o.m. den 10 januari 15.12.2020

Klienterna är skyldiga att använda munskydd i social- och hälsovårdens verksamhetsställen fr.o.m. den 14 december 11.12.2020

Nya coronarestriktioner och rekommendationer i Borgå 27.11.2020

Gymnasierna övergår helt till distansundervisning måndagen den 30 november 26.11.2020

Nya coronarekommendationer och begränsningar i Borgå 23.11.2020

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer förbjuds under tre veckor 20.11.2020

Personalen i högstadieskolorna börjar använda munskydd 18.11.2020

Coronaläget är lugnt i Borgå 11.11.2020

Borgå betonar samarbetets betydelse i att bekämpa corona 28.10.2020

Rekommendation för att undvika coronasmitta i hobbyverksamhet 15.10.2020

Tilläggsrekommendationer för att minska spridningen av corona i Borgå 7.10.2020

Borgå rekommenderar distansarbete och att evenemang bantas ner 28.9.2020