Rekommendationer och begränsningar

Tillbaka till coronasidan

Uppdaterad 3.9.2021

Borgå stads begränsningar, rekommendationer och anvisningar för invånare och intressegrupper angående coronaviruset är sammanställda på denna sida.

Stadens tjänster

Största delen av stadens tjänster ordnas normalt, men enligt hälsosäkerhetsanvisningar och delvis avskalat. Information om stadens tjänster finns på webbsidorna under tjänsten i fråga.


Undvik att bli coronavirussmittad och hindra att viruset sprids genom att följa anvisningarna

 • Sörj för god hand- och hostningshygien.
 • Använd munskydd även om du har fått två vaccindoser
 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd, 2 meter inomhus. Kom ihåg avstånd också utomhus.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Rör dig inte på offentliga platser, skolor eller arbetsplatser om du har symptom.
 • Sök dig till coronatest om du har också lindriga symptom.

Gör så här om du misstänker coronavirussmitta


Distansarbete

Staden rekommenderar att alla arbetsplatser där det även tillfälligt är möjligt övergår till distansarbete.


Offentliga tillställningar och samlingar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) har 3.9.2021 fattat ett nytt beslut gällande samankomstbegränsningar. Beslutet lindrade begränsningarna så att man avstår från det kategoriska kravet på två meters säkerhetsavstånd. Beslutet är i kraft till och med den 30.9.2021.

Innehållet i restriktionerna som regionförvaltningsverket fattar beslut om är i korthet följande:

 • Inomhus och i avgränsade utomhusområden kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar.
 • Man avstår från det kategoriska kravet på två meters säkerhetsavstånd 4.9.2021.
 • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus kan närvara högst 50 %, alltså hälften av det maximala personantalet, som godkänts för utrymmet eller av det tillgängliga antalet sittplatser eller ståplatser.
 • I utomhustillställningar med över 50 personer måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra.
 • Om en tillställning inomhus har mer än tio deltagare och en tillställning utomhus mer än 50 deltagare måste man i tillställningens arrangemang dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som publicerades 31.5.2021.
 • Dessutom måste lagens allmänna hygienkrav uppfyllas; kunderna ska bl.a. erbjudas möjlighet att rengöra händerna och deras vistelse ordnas så glest som möjligt.

RFVs meddelande 3.9.2021


Gymnastiksalar och idrottsplatser utomhus tills vidare

Användningen av duschar har begränsats i stadens idrottslokaler på grund av coronaläget. Duschutrymmen i simhallen är öppna men i regel stängda i andra idrottslokaler, med undantag av lagen i de högre serierna i olika idrottsgrenar som kan jämföras med professionell sport.

Publik kan tas till tävlingar och matcher i enlighet med beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland (ovan).

Idrottsföreningar och andra aktörer ska fortfarande iaktta särskilda hälsosäkerhetsanvisningar i lokaler och områden som staden förvaltar. Det får inte uppstå någon faktisk kontakt mellan hobbygrupper. Om man låter bli att iaktta anvisningarna, leder det till att verksamheten avbryts eller att användningstiderna i lokalerna inställs.

Inom ledd hobbyverksamhet bör man följa dessa hälsosäkerhetsanvisningar:

 • I verksamheten följer man de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsmasker som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott av Olympiska kommittén och lagförbunden.
 • Ledare och 12 år fyllda deltagare rekommenderas att använda munskydd om det är svårt att undvika närkontakt och såvida hälsoskäl inte hindrar personen från att använda munskydd. Det rekommenderas att man inom hobbyverksamheten använder munskydd hela tiden förutom under idrottsprestationen.

  Aktörer som ordnar hobbyverksamhet bör göra en hälsosäkerhetsplan som följer dessa anvisningar. Planen behöver inte lämnas in till staden men den ska visas upp på begäran.

Social- och hälsovårdstjänster 

Vid alla besök rekommenderas användning av munskydd, och det rekommenderas att man kommer ensam. 


Besök på servicehem och Näse rehabiliteringsavdelningar

Rekommendationen angående servicehemmen är att två närstående kan besöka en boende samtidigt. Man måste komma överens om besöken på förhand. Fortfarande rekommenderas att boende och anhöriga träffas, om möjligt, utomhus på servicehemmets gård eller terrass.

Anvisningar för besök (uppdaterad 10.6.2021)

Vid rehabiliteringsavdelningarna i Näse kan en patient från den 17 maj ha två gäster i taget. Fortsättningsvis är det viktigt att följa hygienanvisningarna och anmäla besöken till personalen på förhand.

Anvisningar för besök (uppdaterad 10.6.2021)


Munskydd

Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att personer över 12 år använder munskydd även om man har fått två vaccindoser. Det finns inte ännu tillräckligt med information om vaccinets effekt mot virusvarianter, och inte heller om hur en vaccinerad person för smittan vidare.

Användning av mynskydd rekommenderas i

 • kollektivtrafiken,
 • offentliga lokaler inomhus, såsom butiker, postkontor, banker och bibliotek,
 • publikevenemang,
 • alla i närarbete i alla arbetslokaler, ifall det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd, både på privata och offentliga sektorns arbetsplatser,
 • hobbyverksamhet
 • ungdomsarbetets verksamhet och lokaler.

Användningen av munskydd rekommenderas starkt:

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Vi rekommenderar att klienten har eget munskydd, men verksamhetsställen inom social- och hälsovårdssektorn är beredda att vid behov ge klienten ett munskydd. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder.

I stadens lokaler för inomhusgymnastik rekommenderas användning av munskydd av alla personer över 12. Munskydd krävs dock inte under idrottsprestationen. Munskydd ska användas bl.a. i idrottslokalernas entréhallar, ankomst- och samlingslokaler, omklädningsrum, åskådarläktare och andra motsvarande lokaler. 

I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar rekommenderas att besökare över 7 år använder munskydd.

Föräldrar rekommenderas använda munskydd när de rör sig i småbarnspedagogikens lokaler, till exempel när de för och hämtar barnen.

Anvisningar gällande ansiktsskydd

Exempel på offentliga lokaler och publikevenemang


Meddelanden om rekommendationer

Borgå är fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas – RNF lindrade sammankomstbegränsningarna i Nyland (Meddelande 3.9.2021)

 Borgå har övergått till coronavirusepidemins spridningsfas (Meddelande 18.8.2021)

Coronaläget har försämrats ytterligare i Borgå (Meddelande 13.8.2021) 

Borgå övergick igen till coronaepidemins accelerationsfas (Meddelande 9.7.2021) 

Idrottshobbyer för vuxna tillåts inomhus, restriktioner som gäller sammankomster upphävs   (Meddelande 15.6.2021) 

Borgå gick med övriga östra Nyland till basnivån i coronaepidemin (Meddelande 10.6.2021)

 Det går att uträtta ärenden normalt på biblioteket (Meddelande 3.6.2021)

Skolavslutning kan i Borgå firas i ett lugnt coronaläge (Meddelande 1.6.2021)

 Tävlingsverksamhet som är i anknytning till vuxnas hobbyverksamhet och ordnas utomhus tillåts från och med den 1 juni (Meddelande 28.5.2021)

 Stadens utställningslokaler Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården öppnas i juni (meddelande 26.5.2021)
 

Stadens utställningslokaler Konsthallen och Galleri Gamla Kaplansgården öppnas i juni (meddelande 19.5.2021)
 

Barn och ungas tävlingsverksamhet och vuxnas utomhushobbyer inleds (meddelande 12.5.2021)

Coronaläget har blivit bättre i Borgå även om första maj åtföljdes av en klustersmitta (meddelande 6.5.2021)

 Borgå stads coronarestriktioner avvecklas stegvis och kontrollerat i maj(meddelande 29.4.2021)

Coronarestriktionerna lindras från den 10 maj om coronaläget hålls på en bra nivå (meddelande 27.4.2021)

 Musikinstitutets elever födda 2007 eller tidigare återgår till närundervisning från och med 26.4.(meddelande 22.4.2021)

 Årskurs 7–9 och gymnasier återgår till närundervisning den 26 april (meddelande 20.4.2021)

Även elever i åk 4 och 5 börjar använda munskydd (meddelande 15.4.2021)

Motions- och rekreationsutrymmen hålls stängda med regionförvaltningsverkets beslut fram till 28.4.2021(meddelande 13.4.2021)

Årskurserna 7–9 och gymnasierna övergår delvis till närundervisning 12.4.2021 (meddelande 9.4.2021)

Motions- och rekreationsutrymmen stängs med regionförvaltningsverkets beslut fram till 14.4 (meddelande 31.3.2021)

Årskurs 7–9 fortsätter i distansundervisning fram till den 11 april(meddelande 25.3.2021)

Coronarestriktionerna fortsätter tills vidare i Borgå (meddelande 23.3.2021)

Restriktioner för sammankomster och användningen av lokaler som RFV meddelat fortsätter i Borgå de närmaste veckorna (meddelande 12.3.2021)

Coronaläget i Borgå har försämrats avsevärt (meddelande 5.3.2021)

Årskurserna 7–9 följer läsordningen under distansundervisningsperioden (meddelande 5.3.2021)

Ungdomstjänsternas smågrupper fortsätter (meddelande 2.3.2021)

Högstadieskolor har distansundervisning den 8–28 mars (meddelande 25.2.2021)

Ungdomslokalernas verksamhet öppnas begränsat – i övrigt fortsätter restriktionerna huvudsakligen till och med den 7 mars (18.2.2021)

Hobbyverksamhet för barn under 12 år öppnas delvis, undervisning i gymnasierna och på andra stadiet ges turvis hemma och turvis i skolan efter sportlovet 4.2.2021

Coronarestriktionerna förlängs med en vecka 29.1.2021

Coronarestriktioner preciserades för skolor 22.1.2021 

Borgås coronarestriktioner fortsätter till slutet av januari 7.1.2021

Staden beslutar i slutet av veckan om fortsättningen av coronarestriktioner i Borgå 5.1.2021

Borgå fortsätter coronarestriktioner t.o.m. den 10 januari 15.12.2020

Klienterna är skyldiga att använda munskydd i social- och hälsovårdens verksamhetsställen fr.o.m. den 14 december 11.12.2020

Nya coronarestriktioner och rekommendationer i Borgå 27.11.2020

Gymnasierna övergår helt till distansundervisning måndagen den 30 november 26.11.2020

Nya coronarekommendationer och begränsningar i Borgå 23.11.2020

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med över 20 personer förbjuds under tre veckor 20.11.2020

Personalen i högstadieskolorna börjar använda munskydd 18.11.2020

Coronaläget är lugnt i Borgå 11.11.2020

Borgå betonar samarbetets betydelse i att bekämpa corona 28.10.2020

Rekommendation för att undvika coronasmitta i hobbyverksamhet 15.10.2020

Tilläggsrekommendationer för att minska spridningen av corona i Borgå 7.10.2020

Borgå rekommenderar distansarbete och att evenemang bantas ner 28.9.2020