Råmossa gårds husbond Jussi Pekkinen: Naturturismgården nyttjar lokalt kunnande

Råmossa gård ligger i Illby i Borgå, cirka en timmes resa med bil från Helsingfors centrum. Husbonden på gården Jussi Pekkinen hälsar glatt på gästerna som kör in på Råmossa gårdsplan. Under trivsamt småprat visar husbonden besökarna den förtjusande gårdsplanen och de mångsidiga utrymmena inomhus. Vid kaffet diskuterar vi företagande och dess framtid från Borgåperspektiv.

Pekkiläs gård har ursprungligen ägts av Pekkinens farföräldrar, som köpte gården som evakuerade 1949. Sedermera har gården utvidgats och namnet bytts till Råmossa gård. Som ett resultat av en generationsväxling 1999 övergick totalt 225 hektar i sin helhet i den nuvarande husbondens ägo. I sin nuvarande form erbjuder gården på beställning skräddarsydda, högklassiga naturupplevelser för internationella och inhemska smågrupper. Verksamheten sköts av familjeföretaget som producerar mångsidiga tjänster med hjälp av ett noga utvalt team. Enligt Pekkinen betonas i företagets verksamhet särskilt naturen, det lokala och nätverkandet – exempelvis byggnadernas arkitektur, renovering, vvs-arbeten och stockarbeten samt planeringen av inredningen har utförts av lokala yrkesmänniskor inom respektive område.
 
Borgå har enligt Pekkinen de grundläggande faktorerna när det gäller att attrahera kunder (t.ex. gamla stan). Andra faktorer som ökar dragningskraften är enligt honom särskilt närheten till Helsingfors och trafikförbindelserna. Stark dragningskraft har också tvåspråkigheten och kustbygdskulturen i Borgå och ett särskilt glädjeämne för gårdens husbonde är den välmående landsbygden – i Borgå odlar jordbrukarna verkligen sin jord och det syns också för alla som åker förbi. Hemorten för Råmossa gård Illby är en landsbygdsby i utveckling, där det finns mycket att se och uppleva också för besökare. Andra starka sidor hos Borgå som Pekkinen nämner är det dynamiska och moderna kampuset, där det finns två yrkeshögskolor och den allmänna tryggheten. Positivt från företagarens synpunkt är också de s.k. småstadscirklarna – människorna och företagarna känner varandra och då är verksamheten och servicen snabb.
 
Alltsomallt anser Pekkinen att Borgå är en mycket företagarvänlig stad. Han har kontaktats från många olika håll och erbjudits hjälp, råd, tips och stöd. Nätverken gentemot staden är i gott skick och särskilt med turistfolket har han samarbetat. Utom de normala turistmarknadsföringsåtgärderna har Råmossa gård varit med bl.a. i marknadskampanjen VisitBorgå som riktat sig till Japan och Tyskland och husbonden har t.o.m. blivit intervjuad för en tysk tidning. Pekkinen är medlem i Borgå Företagare rf och han har också varit med om att utveckla näringsstrategin från företagarens synvinkel. För Pekkinen är äkta, lokala samarbetspartner viktiga och enligt honom kan man genom att anlita lokala företagare för sin del medverka till att förebygga recession.
 
Framtidsutsikterna är enligt Pekkinen lovande. Inom turismen är naturupplevelser ett tillväxtområde och bl.a. i Kina ökar efterfrågan på naturturism hela tiden. I framtidens företagande är det viktigt att vara äkta, möta kunden och att skapa nätverk. Pekkinen anser att det första intrycket är verkligt viktigt i kontakten med kunderna och nätverkandet är därför en av de kritiska framgångsfaktorerna i affärsverksamheten. Det lönar sig t.ex. inte nödvändigtvis för framtidens småföretagare att anställa egen personal, utan att producera tjänster genom nätverken.
 
Ramarna och stödet för företagande i Borgå är alltså verkligen i ordning. Problemen och utmaningarna i framtiden har enligt honom närmast att göra med om man får de unga att bli intresserade av företagande. Besökaren håller med husbonden om att det är speciellt viktigt att uppmuntra och motivera de unga och att också det stöd som erbjuds från olika håll spelar en central roll.