Promenadvänligt centrum

Borgå centrum ska bli promenadvänligt. Det sker bl.a. genom stadsplaneändringar i centrumområdet och iståndsättningsarbeten som utförs på gatuområden. Ett avsnitt av Lundagatan på salutorgets norra sida är gågata för tillfället. Om somrarna är Mellangatan och Ågatan i Gamla Borgå gågator på sträckan Krämaregatan–Museitorget.

På Lundagatan utfördes år 2010 iståndsättningsarbeten mellan Fredsgatan och Brunnsgatan för att det skulle bli lättare att ta sig fram gående och med cykel. År 2011 är det meningen att den tunga trafiken ska dirigeras bort från torget med omgivning. Busstationen stannar kvar på torget. 

Tanken på ett promenadvänligt centrum i Borgå väcktes under de första åren av 2000-talet. När Alexandersgatans bro öppnades för trafik hösten 2004 blev det möjligt att ändra trafikarrangemangen. Det ledde till fler funderingar kring hur trafiksystemet och fotgängarmiljön i centrum skulle kunna utvecklas.

I ett promenadvänligt centrum löper trafiken smidigt från fotgängarnas och cyklisternas synpunkt och också ur bilisternas och kollektivtrafikens synvinkel. Målet är en trivsam, trygg och fungerande stadskärna.  När affärslivets verksamhetsbetingelser blir bättre utvecklas också utbudet av tjänster i centrum, och det ökar centrumområdets kommersiella konkurrenskraft.

Hösten 2003 publicerades slutrapporten ”Utveckling av ett promenadvänligt centrumområde i Borgå”. Den hade sammanställts av LT-Konsultit Oy utifrån en helhetsplan som stadsplaneringen utarbetat. Den främsta trafikformen i ett stadscentrum är gång, och det gäller att slå vakt om förutsättningarna för gång genom att satsa på bl.a. tillgänglighet, tillräckliga utrymmesreserveringar och trivsamhet.