Borgå stads program för främjande av cykeltrafik

Rapporter

Program för att främja cykeltrafiken i Borgå  (godkänd av Stadsutvecklingsnämnden/18.8.2020 och godkänd av Stadsstyrelsen/7.9.2020)

Sammandrag av enkäten om cykelvägar i Borgå

Målen för programmet för främjande av cykeltrafik

Utarbetande av programmet för främjande av cykeltrafiken i Borgå inleddes i juni 2020. Stadens mål är att göra Borgå till en fungerande cykelstad i vardagen. Målet för programmet som främjar cykeltrafiken är att skapa utgångspunkter för att uppnå målet. bl.a. genom att

 • Skapa en uppfattning av om principerna för reglering av cykeltrafiken och det framtida cykelnätet i Borgå. Utöver att man ska fastställa det framtida cykelnätet är det viktigt att skapa en sådan utvecklingsplan som hjälper att etappvis börja genomföra cykelnätet mot den eftersträvade helheten.
 • Man ökar medvetenheten om nyttan, behoven och rollen för cykeltrafiken som en central del av stadstrafiken
 • Man lyfter fram konkreta och beprövade lösningar för att säkerställa kvaliteten och att cykeltrafikens regleringar fungerar
 • I programmet lyfts fram också andra betydande faktorer som påverkar smidigheten, tryggheten och attraktionskraften (t.ex. underhåll, cykelparkering, trafikregleringar vid byggplatser, skyltning för cykeltrafiken osv.)

Genom att principerna och regleringarna för cykeltrafiken görs tydligare strävar man också efter förbättringar för gångtrafikens förhållanden.

Arbetets skeden och tidsplan


Arbetsskeden och uppskattad tidsplan för programmet för främjande av cykeltrafiken finns nedan:

1.    Nuläge och utvecklingsbehov (06–08/2020)

 • En analys om cykeltrafikens nuläge i Borgå. Invånarenkäten spelar en central roll.

 • Resultatet är en uppfattning om de viktigaste behoven och riktlinjerna för utveckling av cykeltrafiken.

2.    Vision och utvecklingsriktlinjer (09–10/2020)

 • Arbetsskedet fokuserar på dialogen mellan stadsbor, tjänsteinnehavare och beslutsfattare. Syftet med dialogen är att utreda olika aktörers behov och förväntningar samt att öka kunskap om och förståelse för cykeltrafiken bl.a. i fråga om olika sätt att lösa cykeltrafikens infrastruktur.
 • Dialogen förs bl.a. via workshoppar (distans- eller närvaroworkshoppar, beroende på situationen) och även i mer informella sammanhang (i samband med evenemangen osv.).
 • Man lyfter också fram målen för främjandet av cykeltrafiken (hälsofördelar, en smidig trafik som helhet, konsekvenser för stadsmiljön osv.).
 • Resultatet blir en vision och utvecklingsriktlinjer för cykeltrafiken i Borgå.

3.    Fastställande av planeringsprinciper (10–11/2020)

 • I fortsättningen fastställs de principlösningar som ska tillämpas och som gäller alla trafikformer i fråga om olika trafikmiljöer.
 • När det gäller planeringsprinciperna ordnas en workshop i synnerhet mellan olika aktörer inom stadsplaneringen, där planeringsprinciper gås igenom. Målet är att principlösningarna utöver cykeltrafikens behov också ska svara mot andra behov inom stadsplaneringen.

4.    Det framtida nätet och de preliminära lösningarna (10/2020–02/2021)

 • Det framtida nätet för cykeltrafiken bildas. Dessutom ges rekommendationer om cykeltrafikens reglering (enkelriktad/dubbelriktade regleringar, blandtrafik/separata cykelvägar eller cykelfält).
 • Vid planeringen av det framtida nätet fästs särskild uppmärksamhet vid en trygg, logisk och kontinuerlig helhet samt hur olika regleringar ansluts till varandra.
 • För det framtida nätet fastställs en ändamålsenlig utvecklingsplan för cykeltrafiknätet (det prioriterade planerings- och genomförandeprogrammet) i fråga om huvudrutterna. Utvecklingsplanen hjälper till att anpassa investeringsbehoven inom cykeltrafiken också till annan stadsplanering och gatubyggande.

5.    Andra utvecklingsåtgärder (12/2020–03/2021)

 • Andra betydande faktorer lyfts fram som påverkar både cykel- och gångtrafikens smidighet, trygghet och attraktionskraft. Dessa är till exempel:
  • Vinterunderhåll och underhåll
  • Cykelparkering
  • Trafikregleringar vid byggarbetsplatser
  • Skyltning för cykeltrafik
  • Marknadsföring och information om cykeltrafik
  • Cykelturism

6.    Rapportering (03–04/2021)

 • En koncis och visuell sammanfattande rapport om arbetet utarbetas, där de viktigaste sakerna i arbetet presenteras. Under arbetet skrivs också andra, mer tekniska delrapporter:
  • Översikt över cykeltrafikens nuläge i Borgå
  • Det framtida nätet för cykeltrafiken och planeringsprinciperna i olika miljöer där man rör sig och gatumiljöer

7.    Kommunikation och växelverkan (06/2020–05/2021)

 • I början av projektet genomförs en kundenkät som kartlägger de nuvarande bristerna och problemen
 •  Under projektet ordnas olika workshoppar och andra diskussionsmöjligheter, och därutöver presenteras arbetets resultat i slutskedet av arbetet.
 • Man informerar om arbetets framskridande genom meddelanden och sociala medier. Dessutom kan man följa hur arbetet framskrider på Borgå stads webbplats.
  • Meddelanden publiceras, bl.a. när det gäller inledande av arbetet, enkätens resultat, möten som ordnas för allmänheten och arbetets slutförande.