Planläggningsprocessen och deltagande

Inledning av planering, program för deltagande och bedömning


När beredningen av en plan inleds meddelas bl.a. genom kungörelse i lokaltidningarna, per brev eller i samband med planläggningsöversikten.

  • Aktuella detaljplaner
  • Aktuella generalplaner

När beredningen inleds utarbetas ett program för deltagande och bedömning. Av programmet framgår:

  • basinformation gällande planprojektet
  • vad planeras och var
  • planeringenförfarandet vid växelverkan
  • förfarandet vid bedömning av påverkningar
  • planläggningsprocessens gång och tidtabell
  • kontaktpersoner
  • möjligheterna att delta i beredningen av planläggningen

Planutkast

Planutkastet och materialet för beredning av planen är till påseende under tiden för hörande.  Information om detta ges till intressenterna per brev och mer allmänt bl.a. genom kungörelse i lokaltidningarna och på stadens nätsidor.

Det bästa tillfället att inverka på planlösningen är nu. Åsikter lämnas skriftligt till servicekontoret KOMPASSen. Det går också att kontakta planläggaren av en plan under tiden för beredningen.

Planförslag

Planutkastet arbetas vidare till ett planförslag som behandlas i stadsutvecklingsnämnden och stadsstyrelsen varefter planförslaget läggs fram till påseende under 14 eller under 30 dygn.

Markägarna informeras per brev samt i större utsträckning bl.a. genom kungörelse i lokaltidningarna och på stadens nätsidor. Eventuella anmärkningar lämnas i skriftligt till servicekontoret KOMPASSen.

Godkännande av plan

I proceduren ingår ofta flera skeden då en plan ska godkännas. Behandlingen inleds i stadsutvecklingsnämnden och går vid behov vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för behandling.

Stadsutvecklingsnämnden godkänner de planförslag som har obetydande konsekvenser. Stadsfullmäktige godkänner planer som har betydande konsekvenser. När planen godkänts informeras genom kungörelse på stadens anslagstavla och nätsidor.

Då ett beslut om godkännande fattats är det möjligt att göra överklaganden gällande planens lagenlighet hos Helsingfors förvaltningsdomstol och eventuellt vidare hos högsta förvaltningsdomstolen.  

När planen vunnit laga kraft informeras genom kungörelse på stadens anslagstavla och nätsidor.