Planläggningsöversikt

Stadsplaneringen publicerar en gång om året en planläggningsöversikt över de projekt som är anhängiga eller som blir anhängiga inom kommunen eller landskapsförbundet.   

Planläggningsöversikten publiceras i karttjänsten 

Tdigare år har planläggningsöversikten publicerats på stadens nätsidor. Publikationen har även funnits tillhanda i Kompassen. Planläggningsöversikten 2021 har ett nytt användargränssnitt – stadens webbläsarbaserade karttjänst. Syftet är att förbättra invånares möjligheter att få information om anhängiggjorda stadsplaneringsprojekt. I karttjänsten hittas bl.a. planläggningsöversikten och det ifrågavarande projektets aktuella planeringssituation.  I karttjänsten syns även kopplingen mellan aktuella projekt och stadsstrategin. Med hjälp av sökfunktionerna kan användaren m.hj.a. av adressen lokalisera platsen vars planering hen är intresserad av.  

Centrumutveckling och livskraftiga byar

År 2021 fokuserar planläggningen speciellt på utvecklande av fastigheter som staden äger samt kompletteringsbyggande inom ramen för delgeneralplanen för de centrala delarna. Förtätande av stadsstrukturen är bra för stadsekonomien, förbättrar energieffektiviteten och minskar växthusutsläpp. I förtätandet söker man platser för nya hem, anpassar byggande till historiska värden samt beaktar natur- och rekreationsområden.  

På basen av stadens bostadsprogram behövs det nya möjligheter i Borgå att bygga bostäder och service i en växande stad. En viktig målsättning med justeringen av delgeneralplanen för de centrala delarna är att söka nya områden för kommande byggande. Livskraften i bycentra utvecklas med detalj- och delgeneralplaner vars beredning fortsätter. Av de nya egnahemshusen byggs minst 75% på planlagt område.  

Stadsstrategin styr planeringen 

Under år 2021 fortsätter förhandlingar med bl.a. staten om hur man kunde konkretisera de möjligheter som planstommen för Borgå Parkgata presenterat för Västra Mannerheimleden. Kokon idrottscentrum och Edelfeltsstranden är även viktiga projekt med tanke på verkställande av stadens strategiska mål och förutsätter mycket planeringsarbete. För förverkligandet av detaljplanen för Borgå torg utarbetas ett program och parallellt med detta fortsätter förhandlingar med fastighetsägare kring torget om vidare utvecklingsmöjligheter.   

Dan Mollgren
Stadsplaneringschef

Årets 2021 planläggningöversikt finns i Borgå karttjänstten:
Karttjänsten 

 

Instruktioner om användningen av planläggningsöversikten i karttjänsten:
Instruktionsvideo - planläggningsöversikten i karttjänsten

Hur en planeringsprocess förlöper och deltagande i den

De tidigare planläggningöversikterna

Planläggningsöversikt 2018

Planläggningsöversikt 2019