Skip to content

Planeringen av Västra enhetsskolan framskrider i rask takt

Elever i Peipon koulu.

På Borgå stads webbsidor har det offentliggjorts fem alternativa scenarion för placeringen av den nya svenskspråkiga enhetsskolan i grannen av Albert Edelfeltin koulu.

Skolans projektplan bereds i en arbetsgrupp till vilken hör sakkunniga i Borgå stads lokalitetsledning, utbildningstjänster, kommunteknik och stadsplanering. Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy svarar för projektledningen och en konkurrensutsatt, flerprofessionell planeringsgrupp svarar för planeringen. Även lärare och elever har hörts för att få underlag för planeringsarbetet av Västra enhetsskolan.

– Vi har infört en helt ny slags planeringsmodell som bygger på medverkande. Planeringsgruppen har konkurrensutsatts som helhet för att garantera att samarbetet blir smidigt. I traditionella skolprojekt planerar man en skolbyggnad, lösryckt från omgivningens behov. Nu har utgångspunkten varit att utveckla hela området kring skolan, berättar projektchef Tony Lökfors från Borgå stads lokalitetsledning.

– Vi söker nya samarbetsmöjligheter. Vi funderar hur skolor, daghemmet, förskolan och övriga aktörer på området kan dra nytta av varandra. Byggkostnaderna måste ses för tiden för hela byggnadens livscykel och inte bara med hänsyn till investeringen, fortsätter Lökfors.

Scenarioarbetet gäller utöver den nya svenskspråkiga enhetsskolan Albert Edelfeltin koulu och det nya daghemmet och förskolan i Näse. Dessutom har man dryftat möjligheterna för bostadsbyggande samt invånarnas möjligheter att använda offentliga lokaler på ett nytt sätt.

En traditionell skola eller ett gemensamt campus?

Med hjälp av scenarioalternativen har man undersökt hur samarbetet mellan aktörerna på området skulle påverka t.ex. i storleken på och användningsändamålet för lokaler som byggs, parkeringslösningar, ledsagande trafik, servicetrafik, energieffektivitet samt byggandets totalkostnader.

– När det blir mer synergi skulle skolorna och daghemmet kunna utnyttja gemensamma lokaler, t.ex. ett gemensamt kök, motionslokaler eller förvaltningslokaler. Daghemmets lokaler kunde således vara t.o.m. 240 kvadratmeter mindre än i den traditionella modellen, berättar projektledare Juuso Hämäläinen på Valvontakonsultit Oy.

I det mest omfattande scenariot utnyttjar Västra enhetsskolan och Albert Edelfeltin koulu gemensamma lokaler också i konst- och färdighetsämnen. Så skulle man spara på kvadratmeter och kan tänka på möjligheter att också bygga mer specialiserade undervisningslokaler t.ex. för en studio eller 3D-utskrivning.

Skolornas motionslokaler, daghemmets sal och det gemensamma utrymmet för konst- och färdighetsämnen kunde också stå till invånarnas förfogande året om. I dem skulle man t.ex. arrangera sommarläger med naturvetenskaper och konst som tema.

Vart placeras daghemmet?

– De största problemen är läget av det nya daghemmet och ödet av småklassbyggnaden i Albert Edelfeltin koulu, beskriver Tony Lökfors.

– Ska man placera det nya daghemmet och förskolan i anslutning till Västra enhetsskolan eller någon annanstans på Västra åstranden? Ett daghem med över tvåhundra barn ökar trafiken på området betydligt.

Lokalerna för småklasserna i Albert Edelfeltin koulu (f.d. Tullportens skola) placerar sig i mitten av området och det gör placeringen av nybyggen svårare. Skolans användningsändamål kan ändras eller den kan också rivas, om konst- och färdighetsämnen får gemensamma lokaler och småklasserna får lokaler i Albert Edelfeltin koulu.

– Nu är det dags att diskutera dessa frågor. Projektplaneringsgruppen kommer om cirka en månad med ett förslag till modellen för byggandet av skolan. Stadsstyrelsen beslutar om projektplanen i slutet av maj.

Bekanta dig med alternativa scenarier

Västra enhetsskolan och Näse daghem, kartlagda alternativ 20.4.2017  (pdf)


Närmare upplysningar:

  • Projektchef Tony Lökfors, Borgå stad, tfn 040 544 9037
  • Stadsarkitekt Markku Partanen, Borgå stad, tfn 040 489 1650
  • Bildningsdirektör Hilding Mattsson, Borgå stad, tfn 040 833 4495
  • Projektledare Juuso Hämäläinen, Valvontakonsultit Oy, tfn 044 779 9201

Framskridande av planeringsarbetet i ett nötskal

  • Avsikten är att den nya svenskspråkiga enhetsskolan placeras i grannen av Albert Edelfeltin koulu. För skolans läge och verksamhet har det planerats fem olika scenarion som har offentliggjorts på Borgå stads webbtjänst.
  • Avsikten är nu att ha en omfattande medborgardebatt om för- och nackdelarna i scenarion.
  • Planeringsarbetet fortsätter under april och maj. Projektplaneringsgruppen lägger fram ett förslag om modellen för framskridande under senare hälften av maj.
  • Stadsstyrelsen beslutar om skolans projektplan i slutet av maj.
  • Avsikten är att byggandet av den nya skolan påbörjas i början av år 2018, då skolan kan tas i bruk hösten 2019.

21.4.2017 9:08

Categories: Utbildning Byggande Inneluft