Påskrifter på förpackningar till livsmedel och kontaktmaterial

Påskrifter

När det gäller yrkesmässigt framställda livsmedel avsedda för konsumenter fordras förpackningspåskrifter enligt gällande lagar. Detta krav gäller även livsmedel producerade av storhushåll samt livsmedel som levereras till storhushåll.
Livsmedelsföretagaren ska sörja för att de uppgifter som anges om ett livsmedel är sanningsenliga och tillräckligt omfattande samt att de inte vilseleder konsumenten.
I tvåspråkiga kommuner ska påskrifterna vara både på finska och svenska.
Tilläggsinformation:
Information om livsmedel Livsmedelsverket
Handbok om livsmedelsinformation Livsmedelsverket (på finska)
Förpackningspåskrifter Livsmedelsverket
Guider för livsmedelsbranchen Livsmedelsverket

Kontaktmaterial

Med kontaktmaterial avses material och tillbehör som direkt eller indirekt befinner sig i kontakt med livsmedlet. Exempel på kontaktmaterial är livsmedelsförpackningar, matkärl och bestick, anordningar som används inom livsmedelsindustrin och engångshandskar.

Till samma kategori räknas ämnen och förnödenheter som används vid tillverkningen av kontaktmaterial, exempelvis tryckfärg, lack och lim.

I normala eller förutsägbara användningsförhållanden får från utnyttjade material och förnödenheter inte överföras sådana mängder beståndsdelar som

  • kan äventyra människans hälsa
  • orsakar olämpliga förändringar i livsmedlens sammansättning
  • orsakar försämring av de egenskaperna hos ett livsmedel.

Anmäl verksamheten

Aktörerna inom näringen ansvarar för att de använder säkra material och för att även andra krav uppfylls. Aktörerna ska lämna en anmälan till miljöhälsovården om var de är verksamma och vad som ingår i verksamheten.

Anmälningsblankett (på finska)

En aktör som tillverkar eller importerar kontaktmaterial ska ha ett system för egenkontroll eller ett kvalitetskontrollsystem.

Aktörer som sysslar med kontaktmaterial är exempelvis

  • tillverkarna av material och förnödenheter som används vid framställning av kontaktmaterial
  • tillverkarna av själva kontaktmaterialet
  • aktörer som bedriver partihandel med kontaktmaterial
  • aktörer som importerar eller exporterar kontaktmaterial.