Parkskogen kring Gammelbacka gård

Namnet Gammelbacka gård är känt redan från 1500-talet. Släkten von Born ägde herrgården på 1800-talet, då den hade en betydande trädgård och park, och likaså en parkskog som sträckte sig till Tornberget och ända till havet. Herrgården förstördes i en eldsvåda år 1974.

Den gamla herrgårdsparken har börjat sättas i skick, så att parkens ståtliga ekar, lindar och lärkträd bättre kommer till sin rätt. Där finns stigar med information om trädslag och naturen. Gammelbacka strand har en småbåtshamn. På sydsluttningen av Tornberget finns två stenrösen från bronsåldern. Bredvid sportplanen finns ytterligare några odaterade forntidsminnen, stenrösen och stenläggningar.

Innehållet syns inte eftersom bruket av kakor inte har godkänts.