Naturminnesmärken

Enligt naturvårdslagen kan enskilda naturformationer, till exempel ett träd, en trädgrupp eller ett flyttblock skyddas som ett naturminnesmärke. Motiveringen för skyddet kan vara sällsynthet, betydelse för landskapet, vetenskapligt värde, skönhet eller något annat motsvarande värde.

Beslut om fridlysning av ett naturminnesmärke fattas av den myndighet eller inrättning på vars förvaltningsområde naturminnesmärket ligger.

  • Jättegryta (Illvarden/Sköldvik), fridlyst 11.9.1926
  • Ek (Tolkis), fridlyst 9.4.1957
  • Tall (Varlax), fridlyst 19.3.1969
  • Ormgran (Ylike), fridlyst 18.9.1986
  • Ek (Gäddrag), fridlyst 25.11.1992
  • Tall (Tolkis), fridlyst 24.7.2002