Naturen i Borgå

Naturskydd

  • I Borgå finns sammanlagt 12 289 hektar naturskyddsområden, som är fridlysta med stöd av naturvårdslagen eller statsrådets förordning.
  • Bland dessa finns många naturskyddsområden, som grundats redan på 1930- och 1940-talen, bland annat Söderskär, Tunnholmen och Ruskis, samt flera skyddsområden som grundats på 1990- och 2000-talen, särskilt i Stensböle och på Emsalö.
  • De största naturskyddsområdena är havsområden, som grundats särskilt med tanke på skyddet av fågellivet.

Vården av naturskyddsområden

De största fridlysta landområdena finns vid Borgå ås mynning i Stensböle. Området har en area om nästan 1 400 hektar med nationellt värdefulla fågelvatten, lundar, gammelskog och myrområden.

Under de senaste femton åren har man genomfört två EU Life-projekt för att vårda och iståndsätta området. Inom ramen för dessa har man förbättrat livsmiljön för vattenfåglar och vadare bland annat genom att låta djur beta på strandängarna och genom rensning av igenvuxna vattenområden. Tack vare åtgärderna har fågelbeståndet vid Borgå ås mynning ökat och blivit mångsidigare.

På andra fridlysta områden har man gjort och gör fortsättningsvis åtgärder i bevarande syfte. Bland annat har man tagit bort granar från lövdungar och slagit eller låtit djur beta på ängar och torrängar.