Näse hälsostation undersöker hur Omaolo-symtombedömningarna fungerar