Nämnderna och sektionerna

Borgå stads förtroendemannaorganisation består utöver stadsfullmäktige och stadsstyrelsen av nämnder och sektioner.

Nämnderna och sektionerna är förtroendeorgan som styr produktionen av de offentliga tjänsterna. Nämndernas uppgifter och mötesrutiner fastställs i förvaltningsstadgan.

I förvaltningsstadgan fastställs förtroendevaldas arvode och reseersättningar, § 65.

Förtroendevaldas bindningar

Föredragningslistor

Föredragningslistorna läggs ut på internet på sidan föredragningslistor och protokoll i regel under den vecka som föregår mötet.

Besluten

Efter förtroendeorganens möten sammanställs en inofficiell sammanfattning av besluten. Sammanfattningen skickas till de lokala massmedierna och publiceras på internet på sidan nyheter.

På mötena upprättas ett protokoll som publiceras på internet på sidan föredragningslistor och protokoll.

Protokollen hålls tillgängliga på internet i ca ett år efter mötena. Enligt anvisningarna om datasekretess i fråga om personuppgifter får möteshandlingar som innehåller personuppgifter läggas ut på internet endast under den begränsade tid som krävs för att informationen ska vara effektiv. Handlingarna ska avlägsnas senast ett år efter publiceringen.

De förtroendevaldas kontaktuppgifter

På stadens webbplats publiceras kontaktuppgifter som de förtroendevalda själva uppgivit.