Några ord till eleven och dem där hemma

Musiken har en gynnsam inverkan på barnets utveckling och personlighet. Musikinstitutet vill för sin del stödja barnens och ungdomarnas musikaliska och andliga tillväxt och ge dem färdigheter och insikter som främjar kreativiteten.

Ett engagemang i barnets musikintresse kräver både tid och ekonomiska uppoffringar av familjen, men det ger också flerfaldig belöning i form av andligt berikande erfarenheter.

Att uppträda

Offentliga uppträdanden utgör en väsentlig del av musikundervisningen. Institutet arrangerar regelbundet elevkvällar och andra evenemang där eleverna får övning i att uppträda. Eleverna uppträder också vid olika evenemang där arrangörerna beställt programnummer av musikinstitutet. För att bli godkänd i en nivåkurs ska eleven uppträda minst två gånger per läsår.

Att lyssna på musik

Vid sidan av egna uppträdanden lyssnar eleverna också på andras uppträdanden. En godkänd nivåkurs förutsätter att eleven lyssnar på musikuppträdanden minst tre gånger per läsår.

Kursverksamhet

Utöver regelbunden undervisning arrangerar musikinstitutet också olika kurser, perioder eller andra evenemang. De elever som berörs av dessa informeras särskilt av institutet.

Utvärdering

Elevens framsteg utvärderas under lektionerna, i samband med nivåprestationer och vid offentliga uppträdanden. I utvärderingen deltar lärare, rektorer, övriga lärare i ämnesgrupperna samt examensnämnder bildade av nämnda personer. Feedback till eleverna ges antingen muntligt eller skriftligt.

I utvärderingsskalan ingår följande fem vitsord: försvarlig (1), tillfredsställande (2), god (3), berömlig (4) och utmärkt (5). En del nivåprestationer utvärderas endast på skalan godkänd – kräver omtagning.

Eleven får ett betyg över sina studieprestationer. Betygsformen för basnivån och för avgångsbetyg på institutsnivå har godkänts av Utbildningsstyrelsen. Nivåprestationerna följer de nationellt enhetliga krav som Finlands Musikläroinrättningars Förbund rf har godkänt.