Musikinstitutet i Mäntsälä

Berika ditt liv med musik som hobby!

Musikinstitutet i Mäntsälä erbjuder modern och mångsidig undervisning för musik- och dansintresserade i olika åldrar. För undervisningen står våra engagerade och kunniga lärare. Verksamheten arrangeras i de egna utrymmena på Gamla Borgåvägen samt i skolor och på daghem.


Aktuellt i Mäntsälä

Musikinstitutet informerar 5.5.2021

Undervisningsarrangemangen från och med 10.5.2021

 Individuell undervisning

 • Individuell undervisning för elever födda 2008 eller senare fortsätter som närundervisning, på lektioner är endast lärare och elev närvarande, samt ackompanjatör vid behov
 • även elever i grundstudierna (valda genom inträdestest) som är födda 2007 eller tidigare återgår till närundervisning från må 26.4.2021
 • från och med må 10.5 återgår alla under 20-åriga (2001 eller senare födda) elever i förberedande undervisning och mångdimensionell undervisning 
  - alla övriga elever födda 2000 eller tidigare fortsätter som förut i distansundervisning.
 • undervisningen kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.  

Gruppundervisning

 • grupper samt orkestrar och körer kan endast samlas i under 10 personers grupper genom att beakta undervisningsutrymmenas personbegränsningar, endast elever 2001 eller senare födda deltar
  -orkestrarnas och körernas ledare informerar om gruppernas sammansättningar och tidtabeller.

 • undervisning i musikens gestaltningsämnen (muge) fortsätter fortfarande på distans i alla grupper i alla verksamhetsunkter.

 • handledning av smågrupper för under 20-åringar kan också förverkligas i skolor och på daghem i samarbetskommunerna, ifall kommunerna (skolor och daghem) möjliggör musikinstitutets undervisning för smågrupper i sina utrymmen.

Musiklekskolan

 • Undervisningen för musiklekens familjegrupper (0-2-åringar) fortsätter ännu på distans, under 3-åringar kan inte delta i lektionerna utan en egen vuxen.
 • Musiklekens 3-6-åringar deltar i undervisningen utan vårdnadshavare, barnen hämtas till och från musikinstitutets utrymmen, följeslagaren bör använda ansiktsmask och uppmärksamma säkerhetsavstånd, lektionsbyten justeras.


Musikinstitutets allmänna anvisningar, uppdaterade 20.4.2021

 • Kom endast frisk och symptomfri till musikinstitutets utrymmen
 • Föräldrar och andra utomstående personer får inte vistas inomhus. Följeslagare till barn under skolåldern kan komma under specialarrangemang.
 • Under lektionerna och i de allmänna utrymmena förutsätter vi användning av ansiktsmask; detta gäller hela personalen och alla vuxna som rör sig i musikinstitutets utrymmen
 • Maskrekommendationen har utvidgats till att gälla även över 10-år gamla elever (fjärde- och femteklassister). Följeslagare bör använda ansiktsmask och vi bär omsorg om säkerhetsavstånden (2 meter) både inom- och utomhus vid ankomsten och under väntetiden. 
 • I blås-och sångundervisningen använder vi plexiglas mellan elev och lärare, läraren använder ansiktsmask i mån av möjlighet.
 • Vi fäster speciell uppmärksamhet vid handhygienen, vi tvättar händerna när vi kommer och går från musikinstitutet. Handsprit finns i varje klass. Eleverna använder handsprit under lärarens bevakning.
 • Hosta och nys i armväcket, undvik att röra i ansiktet.
 • Undervisningsutrymmena vädras ofta.
 • Instrumenten (bl.a. piano, tangentborden och musiklekinstrument) rengörs regelbundet.
 • Städningen ökas.
 • Kanslitjänsterna begränsas och vi undviker personlig kundbetjäning på plats. Vi rekommenderar er att sköta ärenden främst per e-mail fornamn.efternamn@porvoo.fi och musiikkiopisto@porvoo.fi) eller telefon 019-520 2549. Vi förlänger telefontiden till kl 9-16.

Pröva på - paket

Musikinstitutet har ett stort instrumenturval och det finns alldeles säkert ett passligt instrument för just dig. Bekanta dig nu med instrument genom det förmånliga pröva på-paketet.
Pröva på-paketet innehåller 3x30min undervisning till priset 45 e. Låneinstrument ingår i paketpriset, ifall instrumentet du valt finns i musikinstitutets instrumentbank. 
Anmäl dig via Eepos


Musikens gestaltningsämne - Muge
Eleverna anmälar sig själv direkt till sin Mugelärare.
Mugegrupperna och anmälningsuppgifterna hittar du på Pedanet

Musiklekgrupperna för läsåret 2020-2021
Ännu kan du anmäla dig till musikleken.
Du hittar alla grupper på din ort genom att i anmälningsblanketten välja Val av musiklekgrupp - Verksamhetspunkt
Anmälning till musiklek 

Körverksamhet
Det finns en barn och en ungdomskör på musikinstitutet.
Körerna leds av Satu Simola, övningarna på musikinstitutet,
kl. 15.15-16.15 barnkör
kl. 18-19.30 ungdomskör

Ta en kompis med och kom och sjung tillsammans. 
Man kan komma och prova körsång innan anmälan. 
Anmälan till kör

Orkesterverksamheten i Mäntsälä
I Mäntsälä fungerar stråk- och blåsorkestrar. gitarr- och kammarorkestern är gemensam för alla verksamhetspunker. 
Bekanta dej med orkesterverksamheten och kom med!
Musikinstitutets orkestrar

Pedanet
Aktuell information till elever och familjer, såsom tider för gruppernas sammanträdande och anvisningar till eleverna publiceras på musikinstitutets Peda.net-sidor: peda.net/psmo


Musikinstitutets gemensamma info

Gemensamm information för alla gällande studier
På Borgånejdens musikinstitutsgemensamma huvudsida hittar du länkar till innehållet som gäller alla verksamhetspunkter, såsom ansöknings- och anmälningsanvisningar, uppgifter om läsåret samt information om studiealternativ, musiklekskolor, hyrning av instrument, anmälning av frånvaro m.m.

Konserter på musikinstitutets YouTube kanal
Musikinstitutet har på sin YouTube kanal många fina konserter och evenemang.
Musikinstitutets YouTube kanal