Muddring av Borgå å 2018

Ändamålet av projektet

Farleden Tolkis-Borgå börjar vid Svartbäckfjärden och fortsätter till passagerarhamnen i Borgå. Farleden är cirka 15 kilometer lång. Trafikverket är farledshållare för den större delen av farleden och Borgå stad är farledshållare nära passagerarhamnen i Borgå. Muddringsområden finns förutom vid farleden också på åstrandens östra sida i passagerarhamnen och vid åstrandens västra sida vid småbåtshamnen. Muddring behövs eftersom farleden inte är tillräckligt djup för större fartyg. Samtidigt förbereder man sig för sådan markanvändning som avses i planen för konst och kultur på Västra åstranden, såsom anläggande av en gästhamn på Västra åstranden. Tidtabellen för arbetet har planerats i enlighet med tidsbegränsningar enligt vattentillståndet från Regionförvaltningsverket i Södra Finland, hamntjänsterna och Trafikverkets tidtabeller.

Muddring av fareleden

Trafikverket inleder arbetet i augusti 2018  från Sakta Farten mot söder ända till Haikofjärden. Tanken är att förbättra Tolkis-Borgå -farleden genom underhållsmuddring för att kunna fastställa det nuvarande farledsdjupet, göra passagerartrafiken säkrare och kryssningstrafiken möjlig. Farledsdjupet är från Svartbäcksfjärden 3,5 m och i passagerarhamnen i Borgå 2,0 m (ramningsdjup 2,7 m). Linjedragningen för farleden kommer inte att ändras. Muddringsobjekten i Trafikverkets farledsavsnitt är i huvudsak belägna vid farledens kanter, på en cirka fyra kilometer lång sträcka. Trafikverkets ansvarsområde transporteras med pråm till ett havsdeponeringsområde vid Svartbäckfjärden.

Karta över muddringsområden

Muddring av hamnområdena

Borgå stad inleder arbetet i början av oktober 2018 . Arbetet blir färdigt före slutet av 2018 om planerna inte ändras.  Rena sediment från stadens ansvarsområde placeras i södra delen av Västra åstranden där man har börjat röja träd för beredning av bottenkonstruktioner för den nya parken och för placering av muddermassor. 

Karta över muddringsområden

Muddringens påverkningar till båtplatshavarens tjänster

Båtfararen bör föra bort sin båt så den inte är i vägen för muddringsarbetet

Stränderna ska vara fria från båtar och bryggor genast i början av oktober. Därför bör båtförarna noggrant planera förflyttning och eventuell upptagning av båt. År 2018 får man exceptionellt placera båtarna på vinterförvaringsområden redan i början av september.

  • Bryggorna ska vara tomma måndagen den 1 oktober.
  • Man flyttar omedelbart undan bryggorna, akterpålarna och bryggvikterna på grund av muddringen vecka 40.

Varje båtförare, som har båtplats vid västra åstranden söderom Alexandersgatanbro, ska alltså se till att båten tas upp under september om man själv inte kan ordna en ny båtplats någon annanstans. Eftersom båtupptagningsföretagarna i området är mycket upptagna ska man i god tid fråga om båtupptagningsföretagaren hinner ta upp båten senast den 30 september.

Parkering

Ala de parkeringsplatser på västra åstranden som båtförarna tidigare har använt kan inte användas sommaren 2018. Servicekörning till stranden är tillåten men man ska lämna bilen antingen på parkeringsområdet vid Kokon skidbacke eller norr om båtvarvet, i området mellan diket och varvsbyggnaden (se kartbilaga). Till dem som hyrt en båtplats skickas i början av maj ett parkeringstillstånd som tillåter parkering på de ovannämnda parkeringsplatserna fram till den 30 september. Tillståndet ska placeras på en synlig plats på bilens instrumentbräda.

Karta över parkeringsområden