Muddring av Borgå å 2018

Förfrågan om muddringens konsekvenser för fiske

Borgå stad och Trafikledsverket (förra Trafikverket) utreder vilka konsekvenser muddringen av Borgå å och leden Tolkis-Borgå har för fisket. Kala- ja vesitutkimus Oy svarar för utredningen. Till kommersiella fiskare skickas förfrågan direkt. Alla privatpersoner som fiskat inom området som berörs av muddringen under år 2018 kan besvara förfrågan om fritidsfiske. Förfrågan kan besvaras till slutet av mars. 

Fritidsfiskare kan svara på förfrågan via denna länk (du byta språket till svenska):

Svara på förfrågan via denna länk

Karta över muddringsområden

Uppgifterna används endast för utredningen och personuppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Tillståndet för Borgå å och havsområdet

Förfrågningar för kommersiella fiskare och fritidsfiskare görs i anslutning till den obligatoriska kontrollen av byggande vid vattendrag. I området görs också en gemensam kontroll av havsområdet utanför Borgå, som ger jämförelsematerial från tidigare år. Resultatet av fiskeförfrågan används som en del av en mer omfattande kontroll av vattendrag och fiskenäring, med vilken utreds muddringens konsekvenser för vattendrag och fiske. Utredningen görs enligt Regionförvaltningsverkets beslut med stöd av vattenlagen, och den övervakas av Närings-, trafik- och miljöcentralen. I utredningen beaktas förutom fiske också bl.a. vattenkvaliteten, skadliga ämnen i sediment och ändringarna i förekomst av bottendjur. Då rapporten blir färdig, kan du läsa den på denna sida.

Läs mera om den gemensamma kontrollen av havsområdet utanför Borgå

Gå endast längs gång- och cykelvägar

Muddermassorna, dvs. de lerhaltiga sedimenten från åbottnen, har flyttats till dräneringsbassänger som byggts i södra delen av västra åstranden. Massorna utgör ett skikt på ca en meter. För att garantera säkerheten är det förbjudet att röra sig utanför de utmärkta rutterna. Det lönar sig att ha hundarna i koppel eftersom marken är mycket mjuk.

I området planeras år 2019 en naturenlig strandpark som är en del av planen för västra åstranden, stranden för kultur och fritid.

Bekanta dig med planen

Avsikten med muddringen

Farleden Tolkis-Borgå börjar vid Svartbäckfjärden och fortsätter till passagerarhamnen i Borgå. Farleden är cirka 15 kilometer lång. Trafikverket är farledshållare för den större delen av farleden och Borgå stad är farledshållare nära passagerarhamnen i Borgå. Muddringsområden finns förutom vid farleden också på åstrandens östra sida i passagerarhamnen och vid åstrandens västra sida vid småbåtshamnen. Muddring behövs eftersom farleden inte är tillräckligt djup för större fartyg. Samtidigt förbereder man sig för sådan markanvändning som avses i planen för konst och kultur på Västra åstranden, såsom anläggande av en gästhamn på Västra åstranden. Trafikverkets ansvarsområde transporteras med pråm till ett havsdeponeringsområde vid Svartbäckfjärden. Rena sediment från stadens ansvarsområde placeras i södra delen av Västra åstranden där man har börjat röja träd för beredning av bottenkonstruktioner för den nya parken och för placering av muddermassor. 

Karta över Trafikverkets muddringsområden

Karta över Borgå stads muddringsområden