Miljövård

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Miljövården betjänar tillsvidare endast per telefon, tfn 020 692 250, samt elektroniskt ymparistonsuojelu@porvoo.fi och tjänsten Lupapiste.


I Borgå görs miljövårdsarbete av Borgå stads miljövård tillsammans med stadens andra enheter, statliga myndigheter, sakkunniga samt företag och organisationer. Stadens miljövårdsmyndighet är byggnads- och miljönämnden. Uppgifterna för kommunernas och städernas miljövårdsmyndigheter finns nedtecknade i miljöskyddslagen. I arbetet ingår beredning av tillstånd, tillsyn samt rådgivnings- och utvecklingsarbete. 

Miljöprogrammet

Det främsta målet är att aktivt delta i arbetet för att bekämpa den globala klimatförändringen. I miljöprogrammet har man sammanfattat de väsentliga punkterna, så att programmet gagnar stadens förvaltning i det praktiska arbetet för miljön. I programmet listas de mest centrala utvecklingsåtgärderna och ansvariga instanser för dessa. Dessutom har man infört miljöindikatorer som mäter miljöns tillstånd och förändringar i den.

Miljöskyddsföreskrifter

Miljöskyddsföreskrifterna innefattar anvisningar och förfaranden för att förebygga miljöförorening som behövs i verkställandet av miljöskyddslagen. Föreskrifterna beaktar de lokala förhållandena i Borgå.