Miljötillsyn

Borgå stads miljövårdsmyndighet är byggnads- och miljönämnden.

Nämnden

  • fattar beslut om olika tillstånd och anmälningar med anknytning till miljön
  • tillämpar vid behov vite eller andra tvångsmedel för att förhindra skadliga miljökonsekvenser.

Miljövårdsmyndighetens tjänsteinnehavaruppgifter utförs vid stadens miljövård. Miljövården ansvarar för verkställandet av miljötillsynen i samarbete med andra myndigheter. Kunderna inom miljötillsynen är dels företag, dels invånare.

Tillsynsplan och -program

Borgå stads miljöskydd har gjort enligt miljöskyddslag (527/2014) 168 § tillsynsplan för miljövård för åren
2017-2020.

Tillsyn utförs genom

  • tillsynskontroller
  • uppföljning av företagens verksamhet och rapportering till myndigheter.