Hälsosam livsmiljö

Miljöhälsovården övervakar tillsammans med andra myndigheter sanitära olägenheter, det vill säga men för hälsan i livsmiljön. Målet för övervakningen är en hälsosam livsmiljö.

Miljöhälsovården informerar också om sanitära olägenheter i livsmiljön och ger anvisningar om hur man skyddar sig mot dem.

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar med stöd av strålskyddslagen strålning som förekommer i livsmiljön och användningen av strålning och radioaktiva ämnen.

Beredskap

Miljöhälsovården samarbetar med andra myndigheter och inrättningar när det gäller beredskapen att förebygga, utreda och eliminera sanitära olägenheter som kan uppkomma vid olyckor och i specialsituationer.

Beredskapen beskrivs i en beredskapsplan för miljöhälsovården. För händelse av nedfall av radioaktiv strålning har det dessutom utarbetats beredskapsanvisningar också för hushåll, livsmedelslokaler och husdjursgårdar. Miljöhälsovården deltar regelbundet i beredskapsövningar som regionalförvaltningsmyndigheten och räddningsmyndigheterna ordnar.

Ytterligare information om tillsynen över att livsmiljön är hälsosam: