Mer om djurskydd

Syftet med djurskyddsarbetet är att säkerställa att djur behandlas väl och att övervaka att djurhållningen sker enligt lagen.

Behöriga myndigheter i djurskyddsärenden är tillsynsveterinären, stadsveterinären och polisen, som alla har laglig rätt att genomföra en djurskyddsinspektion.

I östra Nyland genomförs djurskyddsinspektionerna i huvudsak av tillsynsveterinären, men under jourer kan också praktikveterinären eller polisen ta hand om brådskande fall.

Djurskyddsanmälan

Anmälan kan göras per telefon eller e-post. Anonyma anmälningar noteras inte. Uppgifter om anmälaren ges inte vidare.

På basis av djurskyddsanmälan företas en djurskyddsinspektion på djurhållningsplatsen så snabbt som möjligt. Om djurets liv är i fara eller om det finns misstanke om exceptionellt allvarliga brister i djurhållningen görs inspektionen redan samma dag.

Om man vid inspektionen upptäcker brister eller lagstridigheter får djurhållaren en skriftlig uppmaning att rätta till bristerna. Oftast gäller uppmaningen djurens förvaringsplats eller skötsel och behandling av djuret. Uppmaningen uppföljs genom efterbesök.

Regelbunden tillsyn

Myndigheterna övervakar regelbundet sådana ställen, där det finns många sällskapsdjur.

I yrkesmässig eller annars storskalig djurhållning ska en anmälan som avses i djurskyddslagen (396/1996) göras till regionförvaltningsverket.

Anmälningen kan formuleras fritt eller på en färdig blankett.

Mer information

Mer information om djurskyddstillsyn, behöriga myndigheter och anvisningar och råd för djurhållning finna på Eviras webbplats

Kontaktuppgifter till djurskyddsmyndigheterna i östra Nyland:

Tillsynsveterinär 0400 692 931 eller valvontaelainlaakari@porvoo.fi
Polisinrättningen i Östra Nyland, växel 0295 430 291, i akuta fall 112