Markundersökningar

Staden har gjort en gles marksondering på nya bostadsområden där staden har för avsikt att sälja tomter. Borrningsresultaten ger riktgivande information om bland annat lerskiktets tjocklek och djupet av den hårda grunden. Byggaren ansvarar själv för att tätare och noggrannare markundersökningar blir utförda samt beslutar om grundläggningsmetoden.

Ett villkor för beviljande av bygglov är att konstruktionsritningar lämnas in till byggnadstillsynen innan konstruktionen påbörjas. Utöver byggnaderna på byggplatser med lerbotten behövs planer också för ledningarna, gårdens konstruktioner och fyllningar. Dessa planer grundar sig på en undersökning av jordmånen/bottnen och ett utlåtande om grundläggningsmetod, vilka utarbetas av en sakkunnig.

Fyllnadsmassornas kvalitet bör ägnas särskild uppmärksamhet, eftersom olämpliga fyllningar kan medföra problem för byggnadernas grunder i området överlag.