Markförorening

Skadliga ämnen kan hamna i marken till följd av olyckor eller olycksfall eller till följd av långvariga och successiva utsläpp. Ibland är orsaken att man beslutat att gräva ner avfallet, vilket var brukligt förr i tiden.

Markägaren eller arrendegivaren ska informera den nya ägaren eller arrendetagaren om sådana omständigheter som kan ha förorenat marken eller grundvattnet eller kan komma att göra det. Den som orsakat föroreningen har ansvaret för att utreda saneringsbehovet och sanering av marken. Också fastighetsägaren eller -innehavaren av förorenad mark eller kommunen kan tvingas sanera det förorenade området om upphovsmannen inte kan ställas till svars.

Sanering av förorenad mark

Sanering av mark och grundvatten samt markbyggnad på ett förorenat område kan inledas genom en anmälan till den statliga tillsynsmyndigheten, om saneringen inte kräver miljötillstånd enligt miljöskyddslagen. Anmälan ska göras i god tid, dock minst 45 dygn innan ett för saneringen väsentligt arbetsmoment inleds.

  • Anmälan ska göras till närings-, trafik- och miljöcentralen.
  • Anmälan kan göras med blanketten som finns under länkarna nedan.

Oljebekämpning vid olyckor

Även vid små oljeolyckor ska man kontakta Räddningsverket i Östra Nyland som inleder brådskande skydds- och upprustningsåtgärder.

Förebyggande av förorening av mark

Oljeeldningsaggregat

  • Regelbundna och föreskriftsenliga kontroller av oljecisternen utgör en viktig del av underhållet av fastighetens oljeeldningssystem.
  • Med regelbundna kontroller av oljecisternen säkerställer man oljeeldningssystemets säkerhet samt förebygger oljeläckor och olyckor.
  • Gamla oljecisterner är särskilt riskabla. Innan oljecisternen tas ur bruk ska den tömmas, rengöras och kontrolleras för att utreda dess skick vid tiden för urbruktagningen.
  • Kontakta stadens miljövård för att ta reda på vad som ska göras med cisternen sedan. Återbruk av en cistern som tagits ur bruk ska förhindras på ett pålitligt sätt.
  • Läs guiden: "Ennakoi ja karta kalliita öljyvahinkoja - Opas öljysäiliön omistajille"

Cisterner för flytande bränsle

Cisterner för flytande bränsle på byggarbetsplatser eller områden där maskiner underhålls kräver ett miljötillstånd då cisternvolymen överstiger 10 kubikmeter (m3). I miljöskyddsföreskrifterna finns närmare information om lagring och hantering av flytande kemikalier och bränsle.