Majberget, tilläggsinformation om området och tomterna

Detaljplan och bygganvisningar 

Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och bygganvisningarna. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I detaljplanen anges hur mycket byggrätt det finns på varje tomt och hur många våningar en byggnad kan ha. I bygganvisningarna ges noggranna anvisningar och bestämmelser om bl.a. byggnadens utseende, färgsättning, materialet på ytterväggarna och möjlighet att spara energi.

Energieffektiva lösningar

Energieffektivitet betyder bl.a. utnyttjande av grön fjärrvärme i Borgå, högklassiga gång- och cykelvägar, kollektiv trafik, utnyttjande av passiv solenergi vid byggande, beredskap att använda solenergi senare samt företrädesvis byggande i trä. I Majbergets bostadsområde kan du verkställa alla de ovannämnda elementen som ingår i energieffektivitet.

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mer information om specialförhållanden för tomter med lerbotten finns på sidan om markundersökningar.

Övrigt

Ett undantagslov gällande vissa detaljplanebestämmelser har beviljats för tomterna 6009-1 och 2. Bekanta dig med undantagslovsbeslutet.

Stadsutvecklingsnämnden har beviljat undantagslov för tomt 6012-6 att avvika från några stadsplanebestämmelser. Bekanta dig med undantagslovsbeslutet.