Luftvård

Luft- och klimatvård

  • Skydd av ozonlagret i stratosfären,
  • övervakning av småpartiklar och gasformiga föreningar i troposfären, till exempel kväve och svaveloxider samt
  • åtgärder för att bromsa klimatförändringen.

Luftvården har som mål att

  • uppnå en luftkvalitet som tryggar en hälsosam och trivsam livsmiljö,
  • bevara naturens funktionsförmåga,
  • förebygga luftföroreningar på grund av olika slags industriella verksamheter och trafiken samt de skadliga effekter som dessa har.

Växthusgasutsläpp

Närmare 80 procent av alla växthusgasutsläpp i hela östra Nyland 2008 orsakades av

  • bränsle- och elförbrukningen i Sköldviks industriområde
  • trafiken, vars utsläpp ökade under 1990−2008 med cirka tio procent.

2014 anslöt sig Borgå till HINKU-kommunerna som eftersträvar en minskning på 80 procent av utsläppen. Staden hade redan tidigare satt upp liknande mål i stadsstrategin och miljöprogrammet.