Luftkvaliteten i Borgå

Den genomsnittliga luftkvaliteten är relativt god. Den påverkas av fjärrspridning, industri, vedeldning och trafik. Halten föroreningar är som högst på morgnar och eftermiddagar på vardagar, då trafiken är som livligast. På våren försämras luftkvaliteten då sandningsgruset dammar på torra gator.

Uppföljning

Staden följer upp luftkvaliteten genom kontinuerliga mätningar, passivuppsamlare och bioindikatorundersökningar.

Station för kontinuerlig mätning på Krämaretorget

 • Stationen mäter halten av partiklar och svaveloxider i inandningsluften.
 •  Mätresultaten beskriver luftkvaliteten på det livligt trafikerade området. Luftkvaliteten blir desto bättre ju längre bort från trafiken man kommer.
 • Via länken Luftkvaliteten i Borgå just nu kan du följa mätresultaten för varje timme och mätresultatet omvandlat till ett luftkvalitetsindex på Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) webbplats (på finska).
 • Om halten av föroreningar är hög under en längre tid, kan de kommunala myndigheterna vidta åtgärder för att sänka halterna samt ge rekommendationer och anvisningar för kommuninvånarna.
 • HRM:s meddelande om luftkvalitetsmätningar i Nyland (på finska) 

Partikelhalter och bekämpning av negativa effekter

Under uppföljningsperioden 2004–2018 överskred halterna av inandningsbara partiklar inte gränsvärden på årsnivå inom Nylands uppföljningsområde. Däremot kan dygnsriktvärdet tidvis ha överskridits i de livligt trafikerade områdena i de största tätorterna på grund av gatudamm på våren. Riktvärden för dygnshalten kan ha överskridits tidvis också på grund av fjärrtransport av partiklar eller ogynnsamma väderförhållanden, då utspädningen eller blandningen av luftföroreningar är svag.

Dammsäsongen under våren är vanligtvis några veckor lång och situationen underlättas när sandningsgruset sopats bort från gatorna. Gatudammets negativa sidor har bekämpats genom att effektivisera underhållet. Stadens kommunteknik har i samarbete med Nordic Envicon Oy gjort undersökningar om gatudamm. I planering av arbeten har man utnyttjat huvudstadsregionens information om gatudamm.

Enligt stadens miljöskyddsföreskrifter råder det totalförbud mot lövblåsare på planlagda områden i mars-augusti. Ytterligare föreskrifter om borttagning av sandningsgrus finns i miljöskyddsföreskrifterna.

Så minskar du olägenheterna på grund av gatudamm:

 • Följ meddelandena om luftkvaliteten.
 • Undvik utomhusvistelse och ansträngande motion under våren på de gatuavsnitt som rengörs samt längs med stora och hårt trafikerade leder i synnerhet under rusningstider.
 • Undvik att vistas utomhus på vindstilla dagar då temperaturen ligger på minus och när ozonhalterna är högre.
 • Undvik att köra bil under rusningstider.
 • Om du måste köra i rusningstrafiken, håll ett tillräckligt avstånd till bilen framför dig och förhindra att avgaser tränger in i bilen genom att använda återcirkulationen i bilens luftkonditionering.
 • Torka helst tvätten inomhus under pollensäsongen.
 • Lufta hemmet endast vid behov under gatudamms- och pollensäsongen.
 • Använd ansiktsmask vid dammiga arbeten eller om du lätt får symtom av luftföroreningar.
 • Filtrera tilluften hemma och i bilen. Kom ihåg att byta ut filtret tillräckligt ofta.

Så minskar du olägenheterna på grund av vedeldning:

 • Elda endast torr och ren ved.
 • Elda inte upp skräp eller material som kan återvinnas.
 • Undvik att pyrelda.
 • Lär dig hur vädret påverkar rökens beteende.
 • Kontrollera vindriktningen innan du tänder.
 • Rök inte ut dina grannar.
 • Läs mer i Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) guide "Guide för vedeldning".

Utsläpp från industri och energiproduktion

I omgivningen runt Sköldviks industriområde finns mätstationer för luftkvaliteten som upprätthålls av Neste. Utsläppen från industrin och energiproduktionen övervakas av statens miljövårdsmyndighet. Kommuninvånarna får information om avvikande situationer vid industriföretagen i Sköldvik via Sköldviksportalen.

Publikationer och guider om luftvård