Livsmedelstillsyn

ilppa - Miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst

Läs mera: Anmäl via ilppa verksamhet som avses i livsmedelslagen. (på finska)
Gör en anmälan: ilppa.fi (på finska)

Läs mera:
Begränsningar i verksamheten för restauranger, cafèer och övriga serveringsplatser under tiden 1.6 - 31.10.2020. Information also in english.

Läs mera: Livsmedelsverket

Transporterar du mat under undantagsförhållanden? 

Restaurang , säljer du take away-mat under undantagsförhållandet? 

Restaurang, tillreder du mat åt livsmedelsaffärer för försäljning under unantagsförhållanden? 

Ofta ställda frågor om COVID-19-coronavirus för aktörer i livsmedelsbranschen 

Borgå miljöhälsovård anvisar aktörer inom livsmedeslbranschen att följa anvisningar om coronaviruset (Covid-19).

Läs mera:

Anvisningar för aktörer i livsmedelsbranschen om hur förebygga coronavirusets smittorisker

Anvisningar för livsmedelsföretag med tanke på coronavirus

Anvisningar för aktörer som levererar livsmedel till sina kunder under undantagstillståndet på grund av coronaviruset

Livsmedelstillsynens uppgift är att skydda konsumenten för hälsoolägenheter och ekonomiska förluster orsakade av livsmedel.

Tillsynen gäller

 • livsmedelsproduktion
 • förvaring
 • transporter
 • försäljning
 • hantering och
 • servering av livsmedelsprodukter

Konsumenter

Du kan kontakta livsmedelstillsynen om

 • du misstänker att du fått matförgiftning
 • du har något att anmärka på om livsmedelslokaler eller livsmedelskvalitet
 • du märker att förbudet mot tobaksrökning inte följs upprepade gånger eller att tobaksprodukter eller -tillbehör säljs till ungdomar under 18 år.
 • du vill ha mer information om livsmedelstillsyn, livsmedel och hygienkompetens 

Företagare

Kontakta livsmedelstillsynen om

 • du grundar en livsmedelslokal eller om du ändrar verksamheten
 • du avbryter eller lägger ned verksamheten
 • aktören i livsmedelslokalen byts
 • du säljer eller serverar livsmedel från en ambulerande livsmedelslokal
 • du planerar verksamhet vid första ankomstplatsen
 • du planerar att inleda kontaktmaterialverksamhet
 • du planerar att sälja produkter från primärproduktion
 • du planerar att börja sälja tobaks- eller nikotinprodukter
 • du misstänker att din produkt har orsakat en kund / konsument matförgiftning
 • du vill ha mer information om livsmedelstillsyn

Företagarna ska också själva övervaka sin verksamhet och kvaliteten på sina produkter med hjälp av den egenkontrollplan som de upprättar.

Aktörerna inom livsmedelsbranschen ska säkerställa att  alla produktions-, förädlings-, och distributionsskeden uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Aktörerna inom livsmedelsbranschen ska känna till hälsoriskerna i sin verksamhet och de kritiska punkterna med tanke på livsmedelssäkerheten.

Livsmedelstillsynens kontaktuppgifter