Skip to content

Ledningen för kommunerna i östra Nyland: Kommunerna ska ha en faktisk möjlighet att påverka beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Kommunerna ska ges en faktisk möjlighet att påverka beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen, poängterar kommunerna i östra Nyland. Ordförandena för kommunernas fullmäktige och styrelser samt kommundirektörerna sammanträdde den 5 oktober vid ett möte sammankallat av Borgå stad för att diskutera social- och hälsovårds- och landskapsreformen.

Landskapsdirektör Ossi Savolainen presenterade vid mötet läget i beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Kommunernas företrädare tog i diskussionen upp bl.a. Borgå sjukhus roll, den tvåspråkiga servicen samt frågor som hänger samman med trafik och planläggning.

– Borgå sjukhus har en viktig roll och uppgift i regionen. Östra Nyland behöver också i fortsättningen ett fungerande nätverk för social- och hälsovårdstjänster. Man måste komma ihåg att särskilt sörja för tjänster som är avsedda för unga och personer i svagare ställning. Dessutom måste man också säkerställa svenskspråkigas möjligheter att få service på eget modersmål, sammanfattar ordföranden för Borgå stadsfullmäktige Mikaela Nylander diskussionen som fördes vid mötet. 

Beredningen av landskapet Nyland har i hög grad byggt på en modell som centraliserar tjänster till huvudstadsregionen. Detta medför betydande utmaningar, till exempel sådana som anknyter till trafiken. Utvecklingen av den offentliga trafiken framhävs. Man måste säkerställa smidiga förbindelser såväl till huvudstadsregionen som inom östra Nyland. Man måste se till att det finns förutsättningar för att arbetsplatsområden också skapas öster om Ring III. 

I miljö- och byggnadstillsynsärenden samt landsbygdsförvaltningen vill kommunerna få möjlighet till en egen, gemensam lösning för östra Nyland. Generalplaneringen ska också i fortsättningen ske i kommunerna.

– Planeringen av landskapet Nyland framskrider för tillfället i olika tjänsteinnehavararbetsgrupper där också kommunerna i östra Nyland har sin representation. Det lönar sig att kommun- och stadsstyrelserna har en nära dialog med tjänsteinnehavare som deltar i beredningen, poängterar Mikaela Nylander.         

Ytterligare uppgifter:  

Stadsfullmäktiges ordförande Mikaela Nylander, Borgå stad, tfn 050 511 3029, mikaela.nylander@riksdagen.fi 
Kommundirektör Mikael Grannas, Sibbo kommun, tfn 040 752 9803, mikael.grannas@sipoo.fi,

6.10.2017 10:31

Categories: Förvaltning