Lagar och föreskrifter för avloppsvatten

I glesbygden övervakas behandlingen av bostadsfastigheters, möteslokalers och industrins avloppsvatten med stöd av miljöskyddslagen. Bestämmelser om hushållsvatten finns i miljöskyddslagen och förordningen. Kommunens miljöskyddsföreskrifter har fastställts med stöd av miljöskyddslagen. De innehåller särskilda bestämmelser om behandling av avloppsvatten.

Avloppsförordningen föreskriver minimikrav för avloppsreningsverk

Hushållsavloppsvatten ska renas så att belastningen på miljön minskar jämfört med den belastning som obehandlat avloppsvatten i glesbygden orskar,
i fråga om

  • organisk materia med minst 80 procent
  • totalfosfor med 70 procent
  • totalkväve med 30 procent

I kommunens egna miljöföreskrifter krävs effektivare rengöring beroende på miljöförhållandena

Miljöskyddsföreskrifterna för Borgå förutsätter en högre reningsnivå för hushållsavloppsvatten.

  • på viktiga grundvattenområden
  • i områden på 0–100 meters avstånd från strandlinjen
  • för byar och gemensamma reningsverk med större personekvivalent
  • av reningen i offentliga byggnader, eftersom deras avloppsvattenvolym är större.

I dessa områden ska fastigheternas hushållsavloppsvatten renas så att belastningen på miljön minskar för:

  • organisk materia med minst 90 procent
  • totalfosfor med minst 85 procent
  • totalfosfor med minst 40 procent.

I samband med ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd säkerställs att kraven på reningseffekt för ett avloppssystem följs. Byggnadstillsynen ber miljövårdsmyndigheten om ett utlåtande om den plan för avloppsystemet som ingår i anmälan om behandling av avloppsvatten. Anmälan bifogas bygglovs- eller åtgärdstillståndsansökan.