• Kungörelser
5.5.2021 10:21
ESAVI/27921/2020 Tillståndsansökan enligt vattenlagen Sökande Hermansaaren Kalaveden Osakaskunta Ärende Byggande av en brygga och muddring ...

28.4.2021 12:08
ESAVI/34032/2020 Beslut enligt vattenlagen Sökande Borgå vatten Ärende Anläggande av en vattenledning under Borgå å och tillstånd till ...

20.4.2021 8:00
Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 13.4.2021, dnr 07678/19/2206, gällande Thomas Grönholms kommunala besvär. Läs mera Anslagen 20.4 – 20.5.2021

20.4.2021 8:00
Lantmäteriverkets beslut 4.9.2020 Genom ett beslut som utfärdades den 4 september 2020 har Lantmäteriverket beviljat Borgå Elnät Ab tillstånd ...

15.4.2021 13:14
UUDELY/4103/2021 Tillkännagivande Ärende En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag ...

14.4.2021 14:46
ESAVI/36283/2021 Tillståndsansökan enligt vattenlagen Sökande Borgå vatten Ärende Anläggande av ett tryckavloppsrör och muddring i havet Läs ...

13.4.2021 15:15
Närings-, trafik- och miljöcentral NTM 745/5710/2020 Fiskeförbud enligt 54 § i lagen om fiske för nedre delen av Borgå å. Område Nedre delen ...

12.4.2021 10:31
Dnr UUDELY/1653/2021 Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagens 136 § om sanering av förorenad mark på Kullo företagsområdet. Kungörelse Anslagen ...

1.4.2021 13:01
ESAVI/13877/2019 Beslut enligt miljöskyddslagen Sökande Finavia Oyj Ärende Ändrande av miljötillståndet för Helsingfors-Vanda flygplatsen ...

3.2.2021 15:39
VARELY/308/2021 Meddelande Kungörelse om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022–2027. Närings-, trafik- och ...