• Kungörelser
16.4.2021 9:44
Lovbeslut Anslagen 16.4 – 20.5.2021

15.4.2021 13:14
UUDELY/4103/2021 Tillkännagivande Ärende En anmälan om muddrings- och slåtterarbete på ett vattenområde på ett icke konstituerat delägarlag ...

14.4.2021 14:46
ESAVI/36283/2021 Tillståndsansökan enligt vattenlagen Sökande Borgå vatten Ärende Anläggande av ett tryckavloppsrör och muddring i havet Läs ...

13.4.2021 15:15
Närings-, trafik- och miljöcentral NTM 745/5710/2020 Fiskeförbud enligt 54 § i lagen om fiske för nedre delen av Borgå å. Område Nedre delen ...

13.4.2021 9:14
Bildningsnämndens protokoll 25.3.2021 finns till påseende 14.4.2021-4.5.2021 på stadens webbsidor www.borga.fi/förvaltning/föredragningslistor ...

12.4.2021 10:31
Dnr UUDELY/1653/2021 Ärende: Beslut enligt miljöskyddslagens 136 § om sanering av förorenad mark på Kullo företagsområdet. Kungörelse Anslagen ...

9.4.2021 9:01
Social- och hälsovårdsnämndens vid sammanträde 25.03.2021 förda protokoll är till påseende på Borgå stads webbsida 09.04. - 03.05.2021. ...

8.4.2021 8:00
Byggnads- och miljönämndens vid sammanträdet 16.3.2021 förda protokoll finns framlagt på stadens webbplats 8.4.2021–14.5.2021. Protokoll ...

7.4.2021 8:00
Framlagt förslag till detaljplan Lundagatans ände, stadsdel 2, kvarter 32, tomt 18, DP 529 Kvarteret tätas med flervåningshus. De byggnader som ...

7.4.2021 8:00
Protokollet från miljöhälsosektionens möte 23.3.2021 finns framlagt till påseende i miljöhälsovårdens kansli enligt överenskommen tidpunkt, ...