Kundavgifter

Klientavgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken gäller barn som är i kommunalt daghem, kommunal familjedagvård eller klubb. Om barnet är i privat familjedagvård eller i privat daghem, uppbär den privata serviceproducenten klientavgift.

Avgifterna för kommunal småbarnspedagogik

Klientavgifterna för kommunal småbarnspedagogik varierar enligt familjens storlek och inkomster samt vårdtiden. Avgiften tas ut som en månadsavgift för de kalendermånader då barnet är i vård, ändå för högst elva månader per verksamhetsår. För juli månad tas ingen avgift ut, ifall barnets vårdrelation inletts senast i augusti föregående år.

Avgiften för ett barn är 0–290 euro.

För fastställande av klientavgiften ska familjen lämna in en inkomstutredning över sina bruttoinkomster. Om inkomstutredningsblanketten med bilagor inte levereras, fastställs den högsta avgiften.

Avgifter under skolloven

Klientavgift uppbärs inte för de vardagar då Borgå stads grundskolor och förskoleundervisning har jul- eller sportlov, inte heller för juni-juli, om föräldrarna skriftligt har anmält om frånvaron senast 30 dagar före lovets början.

Förfrågningar

På förfrågningar om fastställandet av klientavgifter och faktureringen svarar kanslisterna inom tjänsterna för småbarnspedagogik.

På förfrågningar om barnets vårdtider, dagvårdsbehov och familjeuppgifter svarar daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren.