Kultur i byn

Utvecklingsuppgiften för kulturverksamheten i Nyland, Kultur i byn, genomförs åren 2021–2022 i samarbete med kommunerna i Nyland och organisationer i regionen. Arbetet inleddes i östra Nyland och börjar även i västra och mellersta Nyland år 2022. Projektet koordineras av Borgå stad.

Syftet med utvecklingsuppgiften är att

  • förstärka och utveckla nätverk och samarbetet för kommunerna och andra kulturaktörer i regionen
  • sysselsätta professionella inom konst och den kreativa branschen i den egna regionen
  • göra konst och kultur tillgängligt utanför tätorter, särskilt i byarna, och öka invånarnas deltagande i planering och ordnande av tjänster.

Dessa mål främjas genom olika försök med nya verksamhetsmodeller och utbildning. 

Coronaepidemin och restriktioner i samband med den har inverkat på ordnandet av olika evenemang. I utvecklingsuppgiften fokuseras därför under första delen av 2022 på utbildning och planering och testande av nya verksamhetsmodeller. Dessutom hoppas vi att det blir möjligt att ordna evenemang för publik på normalt sätt så snart som möjligt.