Kolneutrala Borgå

Hösten 2014 anslöt sig Borgå till HINKU-kommunerna som eftersträvar en minskning på 80 procent av utsläppen. I Borgå hade man redan tidigare satt upp liknande mål i stadsstrategin och miljöprogrammet.

Det gemensamma målet är att bromsa klimatförändringen. Samtidigt uppnås kostnadsbesparingar. De medel som används är energi- och materialsparande samt främjande av energieffektiviteten i serviceproduktionen, byggandet, anskaffningar och underhåll. Verksamhetsprocesserna uppdateras så att de motsvarar utmaningarna.

 • I projektet Mot en kolneutral kommun tar HINKU-kommunerna, företag, invånare och sakkunniga fram idéer och verkställer tillsammans lösningar för att minska växthusgasutsläppen.
 • HINKU-kommunerna har förbundit sig att eftersträva en utsläppsminskning på 80 procent före 2030, jämfört med nivån 2007.
 • Projektet leds av Finlands miljöcentral (SYKE).

HINKU-forum

Borgå är en framstegsvänlig HINKU-kommun

Skaftkärrs energieffektiva bostadsområde

 • Ett av stadens viktigaste projekt är Skaftkärrs energieffektiva bostadsområde.
 • Energieffektiviteten beaktas i området i allt från planläggning till byggande och från boende till vardagliga val som invånarna i området gör.
 • Skaftkärr är i Finlands skala en stor och unik ansträngning.
 • De erfarenheter och resultat som fås avses nyttjas i stor omfattning även på andra ställen i landet.

Ibruktagande av förnybara energikällor

 • Den största delen av Borgå Energis fjärrvärme produceras av vedbränslematerial vid biokraftverket i Tolkis.
 • Fjärrvärmen i Borgå är redan till 90 procent baserad på biobränslen.
 • Målet för framtiden är att med hjälp av solkraft göra fjärrvärmeproduktionen hundraprocentigt förnybar.
 • Man försöker främja fjärrvärmeanvändningen i staden bland annat med hjälp av planläggningen.
 • Dessutom får invånarna information om fördelarna med fjärrvärme redan i samband med bygglovsförfarandet.
 • I områden utan möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet främjas användningen av andra förnybara energikällor.

HINKU-mappen

HINKU-mappen är en databas för energi- och klimatåtgärder, som publiceras i samarbete mellan användarna. I tjänsten kan du läsa om och bekanta dig med projekt för hejdande av klimatförändringen. Du kan också berätta hur du själv lyckats minska växthusgasutsläppen.

Tjänsten är öppen för alla. Med hjälp av tjänsten får företagen synlighet för sina handlingar i syfte att bära sitt miljöansvar. Också privatpersoner kan med fördel meddela sina uppgifter till HINKU-mappen, eftersom även små gärningar är viktiga när exemplet sprids och flerfaldigas.

HINKU-forumet

HINKU-forumet är ett nätverk, grundat våren 2013, för pionjärer inom hejdandet av klimatförändringen. Nätverket för samman de kommuner som bundit sig till ambitiösa miljömål, företag som erbjuder miljövänliga produkter och tjänster samt sakkunniga inom klimatområdet.

HINKU-forumet sprider information om bästa praxis för hejdandet av klimatförändringen, stöder kommunernas klimatarbete och skapar efterfrågan på klimatvänliga produkter och tjänster. Kommunen, företagen och hushållen får via forumet information om vilken klimatpåverkan åtgärderna för minskning av utsläppen har. Informationen är till hjälp då man vill anmäla en energibesparingsåtgärd i HINKU-mappen.