Kokon idrottscentrum

Kokon idrottscentrum

Kokon är ett fantastiskt område mitt i Borgå, och idrottshallarna och friluftsskogen i området är redan nu populära motions- och friluftsställen. Det finns dock mycket potential att utveckla området med tanke på invånarnas välmående och Borgå stads dragningskraft.

Svara på enkäten senast 15.10.2021!

I enkäten frågas åsikter om konceptutkastet till Kokon idrottscentrum. Du kan ge beröm, utvecklingsidéer och annan respons.

Till enkäten

Fastighets- och konceptutvecklingsplanen 2021

Den första versionen av koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum har blivit färdig. Målet är ett livligt och attraktivt idrottscentrum som vid sidan av mångsidiga idrottslokaler erbjuder idrottsmöjligheter, evenemang och högklassiga tjänster med låg tröskel.

Stadsstyrelsen beslutade sommaren 2019 att utvecklingen av Kokon idrottscentrum inleds. I utredningsarbetet har deltagit Realidea Oy, expert på fastighets- och konceptutveckling, samt stadens sektorövergripande expertgrupp för projektet. Under arbetets gång har staden utrett Borgåbornas behov och önskemål och hört stadens invånare, idrottsföreningar och aktörer i området.

Det nya fullmäktige fattar i slutet av året principiella beslut som stakar ut linjer för det fortsatta arbetet. Efter detta följer beredning av detaljplanen och förhandlingar med investerare. Området kan börja byggas omkring år 2025.

Presentation, arbetets grundpunkter (på finska)

Koncept- och fastighetsutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum 2021:
Presentation, arbetet i nötskal (8,2 Mt)
Del 1: Projectbroshyr (1,5 Mb), på finska
Del 2: Områdesplan (4,6 Mb), på finska, illustrationer med hög resolution (11,5 Mb)
Del 3: Utgångsinformation och styrningsmodell (5,7 Mb), på finska 

Nyhetsbrev

2.9.2021 Borgå stad frågar stadens invånare om synpunkter på konceptutkastet till Kokon idrottscentrum

16.2.2021 Ett livligt och attraktivt idrottscentrum till Kokon

8.4.2020 Enkäter om utvecklingen av Kokon idrottscentrum

26.2.2020 Ett mångsidigt och attraktivt idrottscentrum till Kokon

20.6.2019 Konceptutvecklingen för Kokon idrottscentrum inleddes

14.6.2021 Kokonprojektet fick statsunderstöd för främjande av träbyggande