Klimatarbetets nätverk

Mot en kolneutral kommun (HINKU)

HINKU-forumet är ett nätverk av föregångare i dämpandet av klimatförändringen. I nätverket samlas ambitiösa kommuner som förbundit sig att minska på utsläpp, företag som erbjuder klimatvänliga produkter och tjänster och sakkunniga inom energi- och klimatfrågor. Borgå som en HINKU-kommun strävar efter att före 2030 sänka utsläppen av växthusgaser med 80 procent från 2007 års nivå. Projektet leds av Finlands miljöcentral.

Mot en kolneutral kommun (på finska)

Circwaste – Mot en cirkulär ekonomi

Circwaste är ett sjuårigt projekt som främjar en effektiv användning av materialflöden, förebyggande av uppkomsten av avfall och återvinning av material. Målet är att leda Finland mot en cirkulär ekonomi och genomföra den nationella avfallsplanen. Projektet får en stor del av finansieringen från Europeiska kommissionens LIFE-program och Finlands miljöcentral är koordinator för projektet i Finland.

Circwaste - Mot en cirkulär ekonomi (på finska)

Climate Leadership Coalition (CLC)

Föreningens mål är att påverka den allmänna konkurrenskraften hos näringslivet i Finland och hos forskningsorganisationerna samt deras beredskap att svara på de hot som klimatförändringen och naturresursernas tillräcklighet ställer samt på förmågan att utnyttja de affärsrörelsemöjligheter som uppstår. Föreningen främjar att den bästa internationella praxis inom sin bransch blir känd och används i Finland. Föreningens grundläggande idé är att en lönsam och hållbar affärsrörelse är det effektivaste sätter att svara mot globala miljöutmaningar.

Climate Leadership Coalition (på engelska)

Mot koldioxidneutrala kommuner och landskommuner (CANEMURE)

I samband med projektet verkställs Finlands miljöpolitik och i synnerhet energi och miljöstrategin (EIS) samt planen för klimatpolitiken på medellång sikt (KAISU). Syftet med projektet är att främja smarta och koldioxidsnåla färdsätt, öka utlokaliserad produktion av förnybar energi och förbättra byggnadernas energieffektivitet.

Mot koldioxidneutrala kommuner och landskommuner (på finska)