Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Klientavgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken gäller barn som är i kommunalt daghem eller kommunal familjedagvård. Om barnet är i privat familjedagvård eller i privat daghem, uppbär den privata serviceproducenten klientavgift.

Klientavgifterna för kommunal småbarnspedagogik

Klientavgifterna för kommunal småbarnspedagogik varierar enligt familjens storlek och inkomster samt vårdtiden. Avgiften tas ut som en månadsavgift för de kalendermånader då barnet är i vård, ändå för högst elva månader per verksamhetsår. För juli månad tas ingen avgift ut, ifall barnets vårdrelation inletts senast i augusti föregående år.

Avgiften för ett barn inom kommunal småbarnspedagogik är 0–288 euro. Kunden kan välja en av fem timgränsen eller betalningskategorier. Avgiften avrundas till det närmaste eurobeloppet.

För fastställande av klientavgiften eller servicesedeln ska familjen lämna in en inkomstutredning över sina bruttoinkomster. Den högsta avgiften fastställs om inkomstutredningen med bilagor inte har gjorts.

Klientavgifter 1.8.2021

Beslut om klientavgifter och faktura

Beslutet om klientavgiften för en ny klient skickas elektroniskt till eDaisy. Inkomstutredning måste göras under den första månaden.

Om barnet t.ex. börjar i januari, kommer beslutet hem i februari. Klientavgiften för kommunal småbarnspedagogik faktureras enligt detta beslut, dvs. fakturan kommer alltid i efterhand för en månad som barnet redan har varit i dagvård, från och med startdatum.

Om klienten inte lämnar in en inkomstutredning, fattas beslutet enligt den högsta avgiften.

Faktureringsgrund

Klientavgiften och faktureringen baserar sig på ett avtal om servicebehov. Således finns det ett överenskommet antal timmar / månad som kan bokas flexibelt till de tider som behövs. Bokning av vårdtider måste göras två veckor i förväg. Bokningskalendern låser sig på måndagar klockan 10.00 och då måste en vårdtidsbokning vara gjord för veckan som börjar om två veckor. Även planerade frånvarodagar, bokas in via bokningskalendern. Hastiga sjuk- och andra frånvaron kan märkas utanpå bokningen, även om veckan redan är låst.

Som faktureringsgrund för varje kalenderdag, väljs antingen vårdtidsbokningen eller vårdtiden som används, beroende på vilken som är större. Vårdnadshavaren kan se uppdaterade vårdtidsreservationer, den faktiska vårdtiden och antalet timmar som valts som grund för faktureringen i DaisyNet. När man bokar vårdtider lönar det sig att lämna en marginal, så att till exempel plötsliga förändringar i arbetsskift eller förseningar på grund av trängsel inte orsakar att timgränsen av misstag överskrids.

Det är dock tillåtet att överskrida timgränsen tillfälligt, så det rekommenderas för vårdnadshavaren att övervaka både vårdtidsbokningen och den faktiska vårdtiden om man vill hållas under en viss gräns. Om barnets överenskomna antal timmar under en månad överstiges under vårdperioden, stiger klientavgiften för den månaden till nästa klientavgiftsnivå och faller tillbaka till lägre nivå nästa månad. Kontraktet bör förnyas om det ofta förekommer över- eller underskridning.

Förfrågningar

På förfrågningar om fastställandet av klientavgifter, inkomstutredningar och faktureringen svarar byråsekreterare inom tjänsterna för småbarnspedagogik.

Byråsekreterare

På förfrågningar om barnets vårdtider, timsgränser och familjeuppgifter svarar daghemsföreståndaren eller servicekoordinatorn.

Daghemsföreståndaren