Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Klientavgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken gäller barn som är i kommunalt daghem eller kommunal familjedagvård. Om barnet är i privat familjedagvård eller i privat daghem, uppbär den privata serviceproducenten klientavgift.

Klientavgifterna för kommunal småbarnspedagogik

Klientavgifterna för kommunal småbarnspedagogik varierar enligt familjens storlek och inkomster samt vårdtiden. Avgiften tas ut som en månadsavgift för de kalendermånader då barnet är i vård, ändå för högst elva månader per verksamhetsår. För juli månad tas ingen avgift ut, ifall barnets vårdrelation inletts senast i augusti föregående år.

Avgiften för ett barn inom kommunal småbarnspedagogik är 0–288 euro. Kunden kan välja en av fem timgränsen eller betalningskategorier. Avgiften avrundas till det närmaste eurobeloppet.

För fastställande av klientavgiften eller servicesedeln ska familjen lämna in en inkomstutredning över sina bruttoinkomster. Den högsta avgiften fastställs om inkomstutredningen med bilagor inte har gjorts.

Beslut om klientavgifter och faktura

Beslutet om klientavgiften för en ny klient skickas elektroniskt till eDaisy. Inkomstutredning måste göras under den första månaden.

Om barnet t.ex. börjar i januari, kommer beslutet hem i februari. Klientavgiften för kommunal småbarnspedagogik faktureras enligt detta beslut, dvs. fakturan kommer alltid i efterhand för en månad som barnet redan har varit i dagvård, från och med startdatum.

Om klienten inte lämnar in en inkomstutredning, fattas beslutet enligt den högsta avgiften.

Avgifter under skolloven

Om barnets frånvaron har anmält senast 30 dagar före lovets början i DaisyNet, uppbärs klientavgift inte för de vardagar då Borgå stads grundskolor och förskoleundervisning har höst-, jul- eller sportlov, om barnet är borta hela lovet, inte heller för juni-juli för hela frånvaroveckor.

Maximala timgränser för semestermånaderna under verksamhetsåret 2020-2021, som används för att kunna bevilja en kompensation av klientavgifter för frånvaron under semestertid.

Förfrågningar

På förfrågningar om fastställandet av klientavgifter, inkomstutredningar och faktureringen svarar byråsekreterare inom tjänsterna för småbarnspedagogik.

Byråsekreterare

På förfrågningar om barnets vårdtider, timsgränser och familjeuppgifter svarar daghemsföreståndaren eller servicekoordinatorn.

Daghemsföreståndaren