Kerko

Kerko bytätort ligger i den landskapsmässigt värdefulla Borgå ådal. I mitten av det täta, gamla och förtjusande bylandskapet finns det igen lediga tomter för nybygge. Här finns en möjlighet för dig som uppskattar bebyggelse av landsbygdskaraktär i en traditionell och aktiv by.

Kerko ligger 10 km från Borgå centrum. I byn finns också egna närtjänster: familjedagvård, en finskspråkig skola med åk 1–6, ett bibliotek, en kiosk och ett kafé samt många privata företag inom olika branscher. I Kerko är det lätt att leva ett aktivt liv i en fridfull landsbygd. Det är lätt att bekanta sig med andra invånare på gemensamma evenemang och i talkon, föreningsverksamhet och hobbycirklar.

De nya byggnaderna ska följa en byliknande byggstil med äkta material, gårdsbyggnader och omgärdade gårdar. För att kunna beakta den fina bymiljön och det nationellt värdefulla landskapet i Borgå ådal har man utarbetat bygganvisningar. På gårdarna i den gamla bymiljön finns många byggnader. Bastur, grovkök eller verkstäder kan placeras i gårdsbyggnaderna även på de nya tomter. Då blir den egna gården mer skyddad och placeringen av byggnaderna passar ihop med bymiljöns traditioner.

Lediga egnahemshustomter för tillfället

Detaljplan och bygganvisningar

Köparen eller arrendatorn förbinder sig att följa detaljplanen och bygganvisningarna. Bekanta dig med dem ingående innan du ansöker om tomt. I detaljplanen anges hur mycket byggrätt varje tomt har och hur många våningar en byggnad kan ha. I bygganvisningarna ges noggranna anvisningar och bestämmelser om bl.a. byggnadens utseende, färgsättning, materialet på ytterväggarna och möjlighet att spara energi.

Jordmån

En del av tomterna står på lermark. Byggandet av husgrunden kan kräva pålning. Mer information om specialförhållanden för tomter med lerbotten finns på sidan om markundersökningar. Där finns också teckenförklaringar för markundersökningar.

Annat

Tomterna vid Savimäkivägen är belägna på ett skyddsområde för vattentäkt. Av den anledningen är det inte tillåtet att bygga t.ex. jordvärme i kvarteren 7500 och tomt 7502-4.

På tomterna i kvarteren 7522, 7523, 7524 och 7526 förutsätter fastighetens avloppsanslutning en pumpstation på fastigheten.

På tomterna 7500-3 och 7502-4 kan fastighetens avloppsanslutning förutsätta en pumpstation på fastigheten, beroende på byggnadens planering.

Tomten 7500-1 belastas av vatten- och avloppsledningsservitut.