Kalkylmodell för kostnadsjämförelsen för skolnätet

Enligt budgeten för år 2017 är driftsutgifterna för de finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningstjänsterna sammanlagt ca 60 miljoner euro. De största utgiftsposterna är

  • personalutgifter (55,2 %)
  • kalkylmässig hyra (24,2 %) och
  • köp av tjänster (17,5 %).

De största köpta tjänsterna är

  • måltidstjänster (6,3 % av de totala utgifterna)
  • elevtransporter (3,7 %) och
  • städtjänster (3,2 %).

I kostnadsjämförelsen koncentreras på investeringar och de tre poster inom driftsekonomin som förändras mest då skolnätet förändras. I jämförelsen används en granskningsperiod på 20 år så att enskilda investeringars effekt på totalkostnaderna är mer realistisk.

I skolnätsutredningen utgår man från att flera utgiftsposter förblir oförändrade eller att ändringen är liten oberoende av antalet skolor. Dessa poster är bl.a. skolbespisning, skolmaterial, specialundervisning och interna förvaltningstjänster.

Jämförelsen bygger på antagandet i skolnätsutredningen att stadens elevantal inte kommer att öka. 

Som beräkningsgrund används siffror i budgeten för år 2017.

Kort presentation av kalkylmodellen

OT3 = Ett klassrum på minst 55 m² där ryms minst 20 elever. Utrymmen för teknisk slöjd och gymnastiksalar har inte beaktats. Skolornas rektorer har uppgett OT3-antalet i sin skola.

Kalkylerat antal elever = Antalet klassrum i skolan (OT3-antalet) x 20 elever/klassrum.

Utnyttjandegrad = Faktiskt antal elever/kalkylerat antal elever (i procent).

Skolskjutselever = Andelen elever som är berättigade till skolskjuts av alla elever (i procent).

Utgiftsposter totalt = Personalutgifter, intern hyra och skolskjutskostnader totalt.

Personalutgifter = Som jämförelseobjekt för planerade skolor används i första hand skolor med ungefär samma elevantal.

Intern hyra = Lokalitetsledningen har fastställt investeringsbehovet för varje skolfastighet (belopp och år). Det nuvarande hyresbeloppet har beaktats fram till investeringsåret och därefter har man använt en uppskattad hyra för en ny fastighet.

Skolskjutsar = Antalet skolskjutsar per skola under det pågående läsåret utgör grunden för kalkylen. När det gäller nya elever som får skolskjuts har man använt det genomsnittliga priset på 1 300 euro/elev.