Kalkylmässig kostnadsjämförelse för skolnätet

I Borgå utarbetas som bäst en utredning av bildningsnätet. I utredningen föreslås olika alternativ för skolnätet i Borgå. Med hjälp av tjänsten Kostnadsjämförelse för skolnätet kan du undersöka vilka kostnader de olika alternativen medför för skattebetalarna i Borgå under de kommande åren.

Kostnadsjämförelsen är riktgivande och baserar sig på preliminära uppskattningar. Jämförelsen visar framför allt vilka konsekvenser de olika skolnätslösningarna har för de totala kostnaderna för skattebetalarna i Borgå.

Vilken betydelse har kostnaderna för skolnätet?

Undervisningstjänster kan produceras med mindre kostnader än i dag

 • Undervisningstjänster som produceras i Borgå i dag har större kostnader än andra motsvarande kommuner (Eero Laesteräs utredning).
 • De största anpassningsmöjligheterna finns inom bildningssektorn eftersom Borgå stads tjänsteproduktion inom social- och hälsovårdssektorn och den allmänna förvaltningen är tämligen förmånlig redan nu.
 • Borgå stadsfullmäktige godkände sommaren 2015 riktlinjer för en sundare ekonomi och bättre produktivitet. I riktlinjerna förutsätts att stadens skolnät koncentreras.

Behovet av undervisningslokaler minskar

 • Behovet av undervisningslokaler kommer att minska i Borgå inom en nära framtid eftersom antalet barn i skolåldern håller på att minska. Antalet barn i lågstadieålder kommer att minska med ungefär 200 elever före år 2023.
 • Därför minskar behovet av skollokaler kalkylmässigt med ca tio skolklasser.

Tomma lokaler kostar mycket pengar

 • Antalet skollokaler har en mycket stor betydelse för stadens totala kostnader och skattebelastningen för skattebetalarna i Borgå.
 • Ett tätare skolnät kan ge staden en besparing på flera tiotal miljoner euro under de följande tio åren.
 • Ju effektivare staden använder skollokalerna, desto mer kan staden satsa på undervisning.

Stora investeringar i skolor och daghem, skuldbeloppet stiger drastiskt

 • Borgå genomför som bäst investeringar i skolor och daghem som är bland de största investeringarna inom stadens närhistoria. Staden bygger också nya lokaler och totalrenoverar lokaler som är i dåligt skick och som lider av problem med inomhusluften.
 • Till följd av investeringarna ökar stadens skuldbelopp drastiskt. Under tre år genomför staden investeringar på sammanlagt 113 miljoner euro och skuldbeloppet stiger med 30 miljoner euro bara under år 2017. Staden kunde samla samma summa, om den kommunala skattesatsen höjdes med 3,25 procentenheter till 23 procent.

Stora nationella reformer ändrar kommunernas finansieringsmöjligheter

 • Den riksomfattande beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen pågår ännu och man kan ännu inte i sin helhet bedöma hur den kommer att påverka Borgå stads verksamhet och ekonomi. Enligt aktuella uppgifter kommer cirka hälften av stadens budget att skötas av landskapet efter att reformen har genomförts år 2019.
 • För tillfället är det ännu oklart hur staden kan finansiera investeringar i framtiden.