Investeringsanslagen för kommunteknik behandlas av stadsstyrelsen